SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
4
9
0
4
5
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 29 Tháng Ba 2018 2:45:00 CH

Xây dựng người cán bộ đoàn, đoàn viên theo phong cách Hồ Chí Minh.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dâng hiến trọn cuộc đời mình cho dân, cho nước, vì độc lập dân tộc, vì tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Trước lúc đi vào cõi vĩnh hằng Người đã để lại những dặn dò hết sức cụ thể cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cho mỗi con người Việt nam, đặc biệt là cho thế hệ thanh niên, lực lượng góp phần quyết định sự hưng thịnh của quốc gia dân tộc cũng như trong tương lai.

 

 
Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”…Những lời dạy của Người là một kho tàng về lý luận và thực tiễn hết sức quý báu, là một sự dự báo hết sức tài tình, đồng thời cũng là lòng mong ước, hoài bão lớn nhất của một vị lãnh tụ vĩ đại đối với Tổ quốc, đối với nhân dân, đối với Đảng. Dù ở bất kỳ tình huống và hoàn cảnh nào, Người luôn đặc biệt kỳ vọng vào thanh niên. Tháng 1-1946, trong thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Là một lãnh tụ vĩ đại, có tầm nhìn xa trông rộng, hơn ai hết, Người thấu hiểu vai trò vô cùng to lớn của lực lượng thanh niên trong sự nghiệp cách mạng, trong công cuộc bảo vệ, xây dựng, kiến thiết nước nhà.
Thực hiện lời dạy của Bác, với sứ mệnh lịch sử của mình, tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phải không ngừng học tập, lao động sáng tạo, xây dựng lớp cán bộ, đoàn viên thanh niên theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; trang bị cho họ một thế giới quan duy vật, nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa và phương pháp luận biện chứng, nhằm giúp mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên nhận thức đúng vị trí, vai trò của mình mà có tư tưởng, hành động cách mạng tiến công, từng bước hình thành, hoàn thiện và phát triển toàn diện nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa. Thời gian tới, để xây dựng người cán bộ đoàn, đoàn viên theo phong cách Hồ Chí Minh, cần tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:
Thứ nhất, xây dựng tư cách người cán bộ đoàn, đoàn viên
Xây dựng lớp cán bộ đoàn, đoàn viên luôn biết đặt quyền lợi của Đảng, của Tổ quốc lên trên hết và lên trước hết. Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra nguyên tắc: “lợi ích của cá nhân nhất định phải phục tùng lợi ích của Đảng. Lợi ích của mỗi bộ phận nhất định phải phục tùng lợi ích của toàn thể. Lợi ích tạm thời nhất định phải phục tùng lợi ích lâu dài”. Mỗi đoàn viên, thanh niên phải tự xây dựng ý thức chống chủ nghĩa cá nhân, lợi ích cá nhân của cán bộ đoàn, đoàn viên phải phù hợp với lợi ích của Đảng, của cách mạng.
Yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng là xây dựng người cán bộ đoàn, người đoàn viên có đời tư trong sáng, trở thành tấm gương sáng trong cuộc sống. Nếu cán bộ, đoàn viên không có một đời tư trong sáng thì sẽ không thuyết phục, vận động được nhân dân trong các phong trào cách mạng. Người cán bộ đoàn, đoàn viên ngoài việc phấn đấu hoàn thành tốt công việc chung của Đảng đã được phân công, còn phải là một thành viên tốt của gia đình, là một công dân tốt, kiểu mẫu ở khu dân cư và ngoài xã hội.
Thứ hai, rèn luyện, xây dựng phẩm chất, năng lực cán bộ đoàn, đoàn viên.
Cán bộ đoàn, đoàn viên phải có đạo đức cách mạng. Đây là yêu cầu “gốc”, “nguồn” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu. Người cán bộ đoàn, đoàn viên phải tận tụy với sự nghiệp cách mạng, phài trung thành với Đảng, với Tổ quốc. Trung thành với cách mạng là phải hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, việc gì có lợi cho dân, dù nhỏ, cũng gắng sức làm, việc gì có hại cho dân, dù nhỏ, cũng hết sức tránh. Cán bộ đoàn, đoàn viên phải có năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Muốn thế, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ đoàn viên phải ngang tầm với nhiệm vụ, công việc được giao, phải “chuyên “ để đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống.
Cán bộ đoàn, đoàn viên phải có mối liên hệ mật thiết với nhân dân. Mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên phải bằng hành động thực tế của mình phải làm cho nhân dân tin yêu, kính phục; phải biết yêu dân, kính dân; phải luôn luôn học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt. Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm: Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Người cho rằng, ngày nay không thể lãnh đạo chung chung được nữa, rằng chỉ có lòng nhiệt tình không thôi thì chưa đủ, mà còn phải có tri thức.
Nâng cao phẩm chất cho cán bộ đoàn, đoàn viên, bao gồm:
Nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng, hình thành lập trường, quan điểm, tư tưởng vững vàng, kiên định trước mọi khó khăn, thách thức, hình thành bản lĩnh chính trị cho từng cán bộ, đoàn viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng về việc làm của mình.
Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, vì vậy ngay từ hiện tại để trở thành những con người phát triển hài hòa và toàn diện, con đường duy nhất của thanh niên, theo Hồ Chí Minh là không ngừng ra sức phấn đấu, rèn luyện, học tập trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kỹ thuật, văn hóa, phải thấm nhuần tư tưởng xã hội chủ nghĩa, gột rửa cá nhân chủ nghĩa…
Nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ đoàn, đoàn viên, bao gồm:
Nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngang tầm với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng. Nâng cao năng lực về mọi mặt, trong đó năng lực tư duy lý luận phải dựa trên thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng của chủ nghĩa Mác–Lê–nin; năng lực chuyên môn phải thông thạo, phải giỏi; năng lực tổ chức, lãnh đạo và vận động nhân dân phải nhạy bén; năng lực hoạt động thực tiễn và tổng kết thực tiễn phải tốt để phát triển lý luận…
Thứ ba, xây dựng người cán bộ đoàn, đoàn viên có phong cách tốt
Theo Hồ Chí Minh, muốn có phong cách công tác tốt, phải phòng và chống tác phong chủ quan, quan liêu, đại khái, ham chuộng hình thức, phô trương cho oai, cách làm đại khái, qua loa; phải sâu sát, tỉ mỉ, nắm việc lớn, phải giải quyết bắt đầu từ óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ bảo: “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà! Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào?”. Người khẳng định: “Thanh niên ta có vinh dự to thì cũng có trách nhiệm lớn. Để làm tròn trách nhiệm, thanh niên ta phải nâng cao tinh thần làm chủ tập thể, trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân”./.
Kể chuyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Chi bộ Thanh tra

Số lượt người xem: 2686    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm