SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
8
4
4
3
8
1

PHÒNG TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ

Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Thảo ĐT : 39.303.902 Email: nnthao.stc@tphcm.gov.vn
Phó phòng: Trần Hồng Hải ĐT nội bộ: 361 Email: thhai.stc@tphcm.gov.vn
  Trịnh Minh Nhân ĐT nội bộ: 385 Email: tmnhan.stc@tphcm.gov.vn
  Lê Việt Hùng   Email: lvhung.stc@tphcm.gov.vn
  Trần Anh Tuấn   Email: tatuan.stc@tphcm.gov.vn

II./ Chức năng - Nhiệm vụ :  

- Tổ chức thẩm tra, trình Ban Giám đốc phê duyệt quyết toán hoặc trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định hiện hành.

- Tham mưu cho Ban Giám đốc về hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc phạm vi quản lý; hướng dẫn các chủ đầu tư giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán vốn đầu tư.

- Phối hợp Phòng Quản lý Ngân sách trình Ban Giám đốc Sở đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố giao dự toán ngân sách hàng năm kinh phí sự nghiệp kinh tế khối thành phố, gồm: duy tu giao thông, kiến thiết thị chính, vốn sự nghiệp dành cho công tác quy hoạch và xe buýt theo quy định

- Phối hợp Phòng Quản lý Ngân sách trình Ban Giám đốc về nội dung liên Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định phân bổ vốn đầu tư, danh mục dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách; kế hoạch điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư trong từng trường hợp cần thiết.

- Tham mưu cho Ban Giám đốc để cùng tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố về chiến lược thu hút, huy động, sử dụng vốn đầu tư ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước.

- Tham mưu, đề xuất với Ban Giám đốc có ý kiến về chủ trương đầu tư các dự án theo phân công hoặc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tham mưu Ban Giám đốc giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về tài chính đối với các chương trình, dự án ODA trên địa bàn.

- Tham gia các tổ đàm phán dự án ODA, BT, BOT, BTO theo phân công của Ban Giám đốc và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện quyết toán vốn đầu tư và các báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Tài chính.

- Nghiên cứu, đề xuất Ban Giám đốc tham gia góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và thành phố có liên quan đến công tác quản lý đầu tư, tài nguyên môi trường, duy tu bảo dưỡng và xây dựng công trình nguồn vốn nhà nước.

- Thực hiện tạm ứng, đề xuất thanh toán các nguồn vốn theo phân công của Ban Giám đốc và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố (nguồn phụ thu tiền điện, nguồn chuyển nhượng mặt bằng nhà xưởng, hỗ trợ lãi suất vay vốn các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư trước Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 27/02/2009 của UBND thành phố…) Theo dõi tạm ứng để đôn đốc: thu hồi hoặc thanh toán vốn đã tạm ứng.

- Theo phân công của Ban Giám đốc, phối hợp các phòng, ban thuộc Sở Tài chính theo dõi hoạt động các Quỹ, các định chế tài chính công do Ủy ban nhân dân thành phố thành lập.

- Phối hợp với các phòng, ban thuộc Sở Tài chính tổng hợp kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của các cơ quan Thanh tra, Kiểm toán nhà nước về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, báo cáo Ban Giám đốc và Ủy ban nhân dân thành phố.

- Thẩm định các loại phí liên quan đến hạ tầng giao thông như: phí giao thông, phí thoát nước…

- Các công tác khác do Ban Giám đốc giao trực tiếp./.

 

 

 

 

 

Tìm kiếm