SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
8
4
4
6
9
0

THANH TRA SỞ

Chánh Thanh tra:  Lê Thị Thanh Tuyền ĐT: 39.300.563 Email: ltttuyen.stc@tphcm.gov.vn
Phó Chánh Thanh tra:  Nguyễn Thị Hương Nhi ĐT: 39.303.142 Email: nthnhi.stc@tphcm.gov.vn
   Nguyễn Hứa Huyền Như ĐT nội bộ: 341 Email: nhhnhu.stc@tphcm.gov.vn

II./ Chức năng - Nhiệm vụ :  

- Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở.

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành thuộc chức năng của Sở như: tài chính, ngân sách; giá…

- Thanh tra, kiểm tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao.

- Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luậ, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.

- Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng tại các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Thực hiện báo cáo theo quy định./.

 

 

 

Tìm kiếm