SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
0
3
8
4
1
Lấy ý kiến góp ý dự thảo quy định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố.
Tài liệu bao gồm:
  Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố  (05/12)
  Lấy ý kiến góp ý dự thảo  (04/12)
  Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy định việc sử dụng ngân sách Thành phố hỗ trợ địa phương khác trong nước, hỗ trợ địa phương tại quốc gia khác  (04/12)
  Lấy ý kiến đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  (09/11)
  Lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính  (24/03)
  Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025  (15/11)
  Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025  (08/11)
  Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định mức chi cụ thể về việc tiếp khách nước ngoài vào làm việc, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước  (04/06)
  Dự thảo Quy định về nội dung chi và mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  (29/05)
  Dự thảo Công văn và Quyết định về giá dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố.  (13/03)

Tìm kiếm