SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
4
3
0
3
3
1
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025
Tài liệu lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết bao gồm như sau:
  Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025  (08/11)
  Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định mức chi cụ thể về việc tiếp khách nước ngoài vào làm việc, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước  (04/06)
  Dự thảo Quy định về nội dung chi và mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  (29/05)
  Dự thảo Công văn và Quyết định về giá dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố.  (13/03)
  Dự thảo Quyết định quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2018 trên địa bàn thành phố.  (22/01)
  Dự thảo Quyết định Quy định về việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  (11/01)
  Dự thảo Quyết định Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  (28/11)
  Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xác định, thẩm định và phê duyệt phương án giá đất cụ thể và giá trị nhà, vật kiến trúc trên đất do Nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn TP.HCM  (28/10)
  Dự thảo Quyết định quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn thành phố.  (22/08)
  Dự thảo Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Tài liệu gửi kèm theo công văn số 9185/STC-BVG ngày 01/12/2015)  (01/12)

Tìm kiếm