SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
7
5
1
9
8
0
Sổ tay "Hiện đại hóa nền hành chính thông qua chuyển đổi số - Chia sẻ kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp"
>> Xem chi tiết
Kết quả học tập của Đoàn bồi dưỡng về công tác cải cách hành chính năm 2023
Thực hiện Quyết định số 4532/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc cử đoàn cán bộ, công chức đi học tập ở nước ngoài, cụ thể về công tác cải cách hành chính tại Hàn Quốc.
Bản tin Cải cách hành chính của Chính phủ số 41/2023
Điểm tin Bản tin cải cách hành chính số 41/2023 (từ 16/10-20/10/2023) của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ gồm các nội dung sau:
Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tài chính
Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;
Góc nhìn: Bàn về một số quy định trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản
Được trình tại Kỳ họp thứ 6, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản được kỳ vọng sẽ khắc phục những hạn chế, bất cập, đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản. Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu bài viết “Bàn về một số quy định trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản” của TS.Nguyễn Thị Thu Hồng, Học viện Tư pháp.
Góc nhìn: Cải cách chính sách tiền lương khu vực hành chính, sự nghiệp công
Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Nghị quyết nêu rõ, từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Việc Quốc hội thông qua chính sách này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh hiện nay để vừa bảo đảm thu nhập gắn với xác định vị trí việc làm, tinh giản biên chế, sử dụng và quản lý hiệu quả đội ngũ công chức, viên chức. Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu bài viết phân tích để thấy rõ hơn ý nghĩa của việc thực hiện chính sách cải cách tiền lương
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính để thực hiện thành công Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030
Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 nhấn mạnh: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đi liền với các chính sách đãi ngộ, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ…”. Bài viết làm rõ hơn cơ sở pháp lý và những giải pháp tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính để thực hiện thành công Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.
Thành phố tổ chức họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính quý 3 năm 2023
Ngày 17 tháng 10 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) Thành phố Quý 3 năm 2023. Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính chủ trì cuộc họp.
Thành phố tổ chức họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023
Ngày 14 tháng 7 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) Thành phố 6 tháng đầu năm 2023. Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính chủ trì. Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND Thành phố Phan Văn Mãi yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, quận, huyện phải rà soát lại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023; cần quyết liệt trong việc thực hiện đồng bộ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố; liên quan đến tổ chức bộ máy, biên chế cần thực hiện rà soát gắn với các cơ chế, chính sách về phân cấp, ủy quyền theo tinh thần Nghị quyết 98, do đó cần tập trung thực hiện đảm bảo các yêu cầu đề ra. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác CCHC trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã có kết quả thiết thực. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC tiếp tục được xác định là công tác trọng điểm và được thực hiện quyết liệt, chặt chẽ. Các cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị các cấp có sự quan tâm đặc biệt trong chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc rà soát, xây dựng và triển khai kế hoạch công tác CCHC. Đồng thời có những giải pháp quyết liệt để khắc phục các hạn chế, nâng cao dần chỉ số CCHC của từng cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, công tác CCHC trên địa bàn Thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, trong đó, một số chỉ tiêu về biên chế, tinh giản biên chế tinh gọn bộ máy chưa đạt, Việc sắp xếp, sáp nhập tinh gọn bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập đạt tỷ lệ chưa cao, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục, y tế. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt kế hoạch đề ra.
Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022 và triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023
Ngày 30 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022 và triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023. Tham dự hội nghị có Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố; Ông Võ Văn Hoan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; Ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ; Bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố.
  Triển khai tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến  (01/08)
  Báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Tài chính năm 2023  (03/07)
  Quy chế hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (03/04)
  Kết quả chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành - Năm 2021  (15/03)

Tìm kiếm