SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
4
3
0
3
5
1
Quy chế hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 15/02/2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Kết quả chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành - Năm 2021
>> Quyết định số 878/QĐ-BNV ngày 10/11/2022 của Bộ Nội vụ Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. >> Kế hoạch số 4602/KH-UBND ngày 01/12/2022 của Ủy ban nhân dân Triển khai đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính ...

Tìm kiếm