SỐ LƯỢT TRUY CẬP

9
4
4
4
6
1
7
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 575
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
6092/STC-HCSN31/07/2017Về phối hợp nghiên cứu, hướng dẫn và triển khai thực hiện Thông tư số 55/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.1
75/2017/TT-BTC21/07/2017Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư.1
3861/QĐ-UBND18/07/2017Về ban hành Kế hoạch đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 -2020.1
31/2017/QĐ-TTg17/07/2017Về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.1
72/2017/TT-BTC17/07/2017Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.1
71/2017/TT-BTC13/07/2017Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018 - 2020.1
9076/BTC-KBNN07/07/2017Về việc xây dựng quy định phân chia nguồn thu tiền chậm nộp NSĐP được hưởng theo quy định cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương.1
13/NQ-HĐND06/07/2017Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.1
15/2017/QH1405/07/2017Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.1
5048/STC-HCSN23/06/2017Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 42/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính.1
5040/STC-HCSN23/06/2017Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính.1
23/2017/QĐ-TTg22/06/2017Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã và ban hành Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã.1
63/2017/TT-BTC19/06/2017Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.1
62/2017/TT-BTC19/06/2017Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.1
4742/STC-HCSN15/06/2017Về triển khai Thông tư số 24/2017/TT-BTC ngày 28/3/2017.1
61/2017/TT-BTC15/06/2017Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.1
04/2017/QH1412/06/2017Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa1
2934/QĐ-UBND07/06/2017Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2017.1
70/2017/NĐ-CP06/06/2017Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.1
71/2017/NĐ-CP06/06/2017Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối

Tìm kiếm