SƠ ĐỒ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TP.HCM:
    GIỚI THIỆU

....... Ban Giám đốc

....... Các phòng, ban

....... Đơn vị trực thuộc

 

....... Sơ đồ tổ chức

    CÔNG KHAI TÀI CHÍNH

....... Ngân sách nhà nước

 

.......Dự toán

 

.......Số liệu thu - chi NS

 

.......Quyết toán

....... Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước

    THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

....... Thủ tục hành chính

....... Dịch vụ công
    HỆ THỐNG VB NGÀNH TÀI CHÍNH

    THÔNG TIN GIÁ

....... Giá ngày

....... Giá tuần

....... Giá tháng

....... Kiểm tra - Thanh tra - Xử lý

   THÔNG TIN CẦN BIẾT

....... Tuyển dụng công chức
   CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

....... Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo

....... Ý kiến xử lý, phản hồi yêu cầu

....... Công báo

 

....... Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan

 

....... Khen thưởng - xử phạt
   THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

....... Phổ biến chế độ chính sách

....... Hướng dẫn thực hiện pháp luật

  CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH

....... Quy hoạch, kế hoạch, phát triển
   DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ

....... Các dự án đang chuẩn bị đầu tư

....... Các dự án đang triển khai

....... Các dự án đã hoàn tất

 

....... Đấu thầu
   GÓP Ý CỦA TỔ CHỨC & CÁ NHÂN

....... Danh sách VBQPPL cần xin ý kiến

....... Hỏi - Đáp

....... Phản ánh về Quy định hành chính
  THÔNG CÁO BÁO CHÍ

  TIN TỨC SỰ KIỆN

....... Tin tức sự kiện

....... 7 Chương trình đột phá

 

Tìm kiếm