SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
5
2
8
1
8
1

PHÒNG TIN HỌC - THỐNG KÊ

Trưởng phòng:  Đặng Đức Trí  ĐT: 39.304.504 - 339 Email: ddtri.stc@tphcm.gov.vn
Phó phòng:  Nguyễn Thị Mỹ Trang  ĐT: 39.304.504 - 390 Email: ntmtrang.stc@tphcm.gov.vn

II./ Chức năng - Nhiệm vụ :  

- Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở trong việc tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính và chuyên môn nghiệp vụ được giao.

- Định hướng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện công tác thống kê trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch dài hạn và hàng năm về triển khai và ứng dụng công nghệ thông tin, công tác thống kê của Sở Tài chính nói riêng và các đơn vị tài chính trên cùng địa bàn nói chung.

- Tham mưu cho Ban Giám đốc phê chuẩn việc mua sắm trang thiết bị tin học cho các phòng, ban thuộc Sở.

- Đầu mối quản lý công tác triển khai ứng dụng CNTT tại các đơn vị tài chính trên địa bàn thành phố.

- Tổ chức, điều hành, quản lý hệ thống mạng máy tính Sở Tài chính, đảm bảo hệ thống hoạt động thống nhất, liên tục và thông suốt theo mô  hình và định hướng do Ban Giám đốc Sở quyết định.

- Là đầu mối thu thập thông tin, dữ liệu từ các đơn vị tài chính và các đối tượng chịu sự quản lý tài chính ngân sách trên địa bàn; xây dựng cơ sở dữ liệu tài chính tại địa phương và cung cấp thông tin dữ liệu cho cơ sở dữ liệu chung của Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân thành phố./.

 

 

Tìm kiếm