SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
5
2
8
2
6
9
Thanh tra Sở Tài chính: Báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2018
Thực hiện quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính về việc lập báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP.
  Thanh tra Sở Tài chính: Công tác kiểm tra chấp hành các quy định về quản lý giá trên địa bàn thành phố tháng 12 năm 2018  (22/01)
  Công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá quý III năm 2018 trên địa bàn Thành phố và triển khai một số công tác trọng tâm Quý IV năm 2018  (20/12)
  Thanh tra Sở Tài chính: Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố từ ngày 16/08/2018 đến 15/09/2018  (06/11)
  Thanh tra Sở Tài chính: Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố từ ngày 11/5/2018 đến 15/6/2018  (31/07)
  Thanh tra Sở Tài chính: Công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm 2018  (27/06)
  Thanh tra Sở Tài chính: Công tác kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về giá tháng 4  (15/05)
  Công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố từ ngày 10/02/2018 đến 10/03/2018  (11/04)
  Thanh tra Sở Tài chính: Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố từ ngày 01/01/2018 đến ngày 09/02/2018  (26/03)
  Công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018  (26/03)
  Thanh tra Sở Tài chính: Công tác quản lý, điều hành Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý giá năm 2018 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.  (31/01)

Tìm kiếm