SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
6
0
1
0
3
0
Một số điểm mới của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022; đánh dấu một bước phát triển mới trong việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói riêng và hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung.
  Một số điểm mới của Nghị định số 137/2021/NĐ-CP ngày 31/112/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng  (25/04)
  Hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ  (03/03)
  Những điểm mới của Thông tư 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về Quy định quy trình tiếp công dân  (09/02)
  Một số điểm mới của Thông tư số 06/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ ban hành quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra  (13/12)
  Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công của TP.HCM  (01/11)
  Hướng dẫn một số nội dung về thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp  (20/10)
  Hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015  (10/06)
  Quy định về cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư  (02/06)
  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành/được sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính  (18/05)
  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành  (08/01)

Tìm kiếm