SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
8
2
3
8
8
4
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân sách nhà nước
BỘ TÀI CHÍNH __________ Số: 38/2020/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________________ Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2020 THÔNG TƯ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân ...
  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp  (11/05)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 17/6/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán  (27/04)
  Thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước  (09/03)
  Một số văn bản có hiệu lực thi hành trong tháng 2  (20/02)
  Thanh tra Sở Tài chính họp giao ban 6 tháng cuối năm 2019 về công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn Thành phố với Đoàn Kiểm tra liên ngành giá và Ủy ban nhân dân 24 quận - huyện  (04/02)
  Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP  (07/01)
  Tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Thanh tra Sở Tài chính  (07/01)
  Những điểm mới của Luật Phòng chống tham nhũng 2018  (22/11)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh Bảo hiểm  (14/11)
  Triển khai Nghị định 63/2019/NĐ-CP ngày 11/07/2019 của Chính phủ  (05/11)

Tìm kiếm