SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
0
3
5
7
4
Quy định về mẫu Thẻ thanh tra và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra
Thông tư số 05/2024/TT-TTCP có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2024, bao gồm 04 Chương và 15 điều, cụ thể:
  Quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra và ban hành kết hoạch thanh tra  (08/05)
  Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Thanh tra.  (04/04)
  Một số điểm mới quy định về cơ quan thực hiện chức năng Thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành  (07/03)
  Quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.  (19/02)
  Quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước  (11/12)
  Kết quả tiếp công dân và xử lý đơn 9 tháng đầu năm 2023 tại Sở Tài chính  (12/10)
  Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra  (24/08)
  Hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, bao gồm cả nguồn vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoạch  (21/07)
  Sổ tay giới thiệu Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/06/2023 của Quốc hội khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh  (21/07)
  Chương trình Bình ổn thị trường năm 2023 – 2024 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (03/07)

Tìm kiếm