SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
7
5
1
7
7
4
Một số điểm mới quy định về cơ quan thực hiện chức năng Thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
Ngày 11/01/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2024/NĐ-CP quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, theo đó Nghị định này được ban hành nhằm quy định chi tiết một số điều khoản của Luật Thanh tra năm 2022, như: Thanh tra Tổng cục, Cục được thành lập tại Tổng cục, Cục thuộc Bộ; Thanh tra sở; cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.... Trong đó, tại Mục 4, Chương 2 của Nghị định đã quy định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động của Thanh tra sở cụ thể:
  Quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.  (19/02)
  Quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước  (11/12)
  Kết quả tiếp công dân và xử lý đơn 9 tháng đầu năm 2023 tại Sở Tài chính  (12/10)
  Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra  (24/08)
  Hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, bao gồm cả nguồn vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoạch  (21/07)
  Sổ tay giới thiệu Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/06/2023 của Quốc hội khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh  (21/07)
  Chương trình Bình ổn thị trường năm 2023 – 2024 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (03/07)
  Công tác tiếp công dân tại Sở Tài chính  (08/06)
  Tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý  (26/04)
  Chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính  (05/04)

Tìm kiếm