SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
1
1
7
1
1
9
Hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập từ ngày 01/11/2022
Ngày 21/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2021. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ban hành có nhiều điểm mới nổi bật so với Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó đặc biệt đáng lưu ý là những quy định mới, chi tiết hơn về phân loại mức tự chủ tài chính; nguồn tài chính và sử dụng nguồn tài chính; tự chủ tài chính, giao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công lập,…
  Một số quy định mới về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính theo quy định tại Thông tư số 40/2022/TT-BTC ngày 29/06/2022 của Bộ Tài chính  (23/09)
  Một số nội dung cơ bản của Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 07/7/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại TPHCM  (27/07)
  Một số nội dung cơ bản của Quyết định số 2058/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố  (01/07)
  Một số điểm mới của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính  (16/05)
  Một số điểm mới của Nghị định số 137/2021/NĐ-CP ngày 31/112/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng  (25/04)
  Hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ  (03/03)
  Những điểm mới của Thông tư 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về Quy định quy trình tiếp công dân  (09/02)
  Một số điểm mới của Thông tư số 06/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ ban hành quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra  (13/12)
  Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công của TP.HCM  (01/11)
  Hướng dẫn một số nội dung về thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp  (20/10)

Tìm kiếm