SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
6
6
8
1
6
6
Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
Ngày 25 tháng 9 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 114/2020/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.
  Hướng dẫn chi trả phí dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt  (10/09)
  Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2021- 2030  (09/09)
  Kinh doanh hàng miễn thuế  (09/09)
  Lưu ý thẩm quyền lựa chọn nhà thầu kiểm toán độc lập và thẩm tra quyết toán chi phí hạng mục bồi thường trong công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước  (04/09)
  Một số văn bản có hiệu lực thi hành trong tháng 9  (04/09)
  Quy định mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động  (25/08)
  Về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, Hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác  (29/07)
  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân sách nhà nước  (29/05)
  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp  (11/05)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 17/6/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán  (27/04)

Tìm kiếm