SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
0
0
7
0
1

PHÒNG QUẢN LÝ GIÁ

Trưởng phòng: Đỗ Đông Hướng ĐT: 39.300.867 Email: ddhuong.stc@tphcm.gov.vn

Phó phòng:

Nguyễn Văn Cảnh   Email: nvcanh.stc@tphcm.gov.vn
  Hồ Phúc Vinh   Email: hpvinh.stc@tphcm.gov.vn
  Phạm Thị Ngọc Thùy   Email: ptnthuy.stc@tphcm.gov.vn

II./ Chức năng - Nhiệm vụ :
Phòng Quản lý giá có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Giám đốc Sở Tài chính các lĩnh vực cụ thể như sau:

1. Tham mưu Ban Giám đốc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng, trình Ủy ban nhân dân thành phố về cơ chế chính sách về tiền thuê đất; tiền sử dụng khu vực biển; hệ số điều chỉnh giá đất; xác định các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; xác định khoản thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và các nhiệm vụ liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cụ thể:

a) Xây dựng mức tỷ lệ phần trăm (%) cụ thể để xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính thu tiền thuê đất đối với đất xây dựng công trình ngầm, đất có mặt nước; xác định mức tiền thuê mặt nước; đơn giá thuê mặt nước của từng dự án cụ thể; Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất, mức tỷ lệ phần trăm (%) tính tiền thuê đất trong Khu Công nghệ cao;

b) Xây dựng mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển hàng năm trên địa bàn Thành phố theo quy định;

c) Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật;

d) Xác định các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của từng dự án cụ thể; Xác định chi phí hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp, hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư nhà ở xã hội;

đ) Xác định khoản thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp của từng dự án cụ thể trên địa bàn Thành phố;

e) Xây dựng Quy định và hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố;

g) Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí dự phòng tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất đối với dự án, tiểu dự án do Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

h) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng Thẩm định Bồi thường Thành phố để xây dựng chính sách và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo chức năng, nhiệm vụ liên quan đến Sở Tài chính;

i) Xác định và trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất;

2. Tham mưu xây dựng cơ chế chính sách, phân công và tổ chức thực hiện thẩm định giá đất, giá trị tài sản, công trình xây dựng trên đất theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố; tham gia công tác định giá tài sản trong các vụ án dân sự liên quan đến đất đai, cụ thể:

a) Tham mưu Ban Giám đốc thực hiện nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất thành phố; tổ chức thẩm định bảng giá đất, giá đất cụ thể trên cơ sở đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường để báo cáo Hội đồng thẩm định giá bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất thành phố;

b) Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố trong việc phân công và tổ chức thực hiện thẩm định giá tài sản nhà nước thuộc thành phố quản lý; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thẩm định giá đối với tài sản nhà nước theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố;

c) Xây dựng Quy định về trình tự, thủ tục và các nguyên tắc thẩm định giá báo cáo Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất Thành phố trình Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định;

d) Tiếp nhận hồ sơ, tham mưu, đề xuất trình Hội đồng thẩm định giá đất Thành phố tổ chức thẩm định phương án giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; làm cơ sở để tính vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo phương án sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

đ) Thực hiện thẩm định phương án giá đất và giá trị công trình xây dựng trên đất đối với nhà đất thuộc sở hữu nhà nước làm cơ sở xác định giá khởi điểm để đấu giá, chuyển nhượng khi thực hiện sắp xếp theo quy định của pháp luật;

e) Thẩm định phương án hệ số điều chính giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố;

g) Tham gia công tác định giá tài sản trong các vụ án dân sự phục vụ yêu cầu xét xử của Tòa án;

h) Theo dõi, cập nhật đơn giá quyền sử dụng đất theo sát giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường trên địa bàn Thành phố để làm cơ sở dữ liệu khi tổ chức thẩm định.

3. Tham mưu, xây dựng cơ chế chính sách về quản lý giá; xác định giá trị tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước; định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp Thành phố; thẩm định Đề án thu phí, lệ phí; giải quyết các hồ sơ trưng thu, trưng mua, cụ thể:

a) Tham mưu cho Ban Giám đốc trình Ủy ban nhân Thành phố quy định các nội dung quản lý nhà nước về lĩnh vực giá như sau:

- Quyết định áp dụng các biện pháp bình ổn giá theo thẩm quyền;

- Định giá hàng hóa, dịch vụ theo thẩm quyền, cụ thể: quy định trình tự, quy trình thẩm định phương án giá và phân cấp quyết định giá trên địa bàn Thành phố; phân công cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của Ủy ban nhân dân Thành phố;

- Xây dựng cơ chế, chính sách, biện pháp quản lý giá phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng cơ chế quản lý, điều hành giá bán đối với các mặt hàng tham gia Chương trình bình ổn thị trường của Thành phố;

- Bổ sung một số hàng hóa, dịch vụ đặc thù thực hiện kê khai giá trên địa bàn Thành phố phù hợp từng thời kỳ. Thông báo danh sách các tổ chức, cá nhân kê khai giá trên địa bàn Thành phố theo quy định pháp luật;

- Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về giá theo thẩm quyền.

b) Tham mưu cho Ban Giám đốc thực hiện bình ổn giá, quản lý điều hành giá như sau:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện biện pháp bình ổn giá do Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định;

- Chủ trì hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan đăng ký giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá đối với các hàng hóa, dịch vụ thuộc diện bình ổn giá trong thời gian Nhà nước áp dụng biện pháp đăng ký giá để bình ổn giá theo quy định pháp luật hiện hành;

- Kịp thời báo cáo Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân Thành phố về tình hình tổ chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá do Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định áp dụng trên địa bàn;

- Tổ chức việc thu thập thông tin, phân tích, dự báo tình hình giá cả thị trường báo cáo Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân Thành phố theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và hướng dẫn của Bộ Tài chính;

- Chủ trì thẩm định các Phương án giá hàng hóa, dịch vụ theo quy định;

- Chủ trì, tổ chức hiệp thương giá; phối hợp thực hiện kiểm tra về giá trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra yếu tố hình thành giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá của tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố; hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của Ủy ban nhân dân Thành phố; hàng hóa, dịch vụ khác khi giá có biến động bất thường theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố;

- Chủ trì hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện kê khai giá đối với các mặt hàng theo quy định pháp luật hiện hành;

- Hướng dẫn nghiệp vụ về giá cho các Sở, ngành; quận, huyện và các đơn vị sản xuất - kinh doanh khi có yêu cầu;

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan xây dựng, khai thác và quản lý vận hành cơ sở dữ liệu về giá tại Thành phố; phối hợp với đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu Quốc gia về giá để kết nối, chia sẻ thông tin từ cơ sở dữ liệu về giá tại Thành phố với cơ sở dữ liệu Quốc gia về giá.

c) Xác định giá trị tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản xác lập sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố; tham gia Hội đồng định giá xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố;

d) Là thành viên Thường trực và Tổ giúp việc của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp Thành phố có trách nhiệm thực hiện định giá, định giá lại tài sản theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng khi cần xác định giá của tài sản để giải quyết vụ án hình sự;

đ) Thẩm định Đề án thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố;

e) Tham mưu, giải quyết các hồ sơ trưng thu, trưng mua, khiếu nại;

g) Thực hiện báo cáo hàng tháng, hàng quý, cải cách hành chính…, theo dõi công văn đi, đến của Phòng Quản lý giá;

4. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực tài chính thuộc chức năng, lĩnh vực quản lý của phòng đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch các quận, huyện;

5. Tham dự các cuộc họp, tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo, Tổ Công tác liên ngành khi được phân công;

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phân công./.

 

 

 

 

 

Tìm kiếm