SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
8
4
4
6
1
6

PHÒNG QUẢN LÝ GIÁ

Trưởng phòng: Đỗ Đông Hướng ĐT: 39.300.867 Email: ddhuong.stc@tphcm.gov.vn

Phó phòng:

Phạm Đăng Hưng ĐT: 39.300.560 Email: pdhung.stc@tphcm.gov.vn
  Nguyễn Mậu Phương Quỳnh  ĐT: 39.300.565 Email: nmpquynh.stc@tphcm.gov.vn
  Nguyễn Văn Cảnh   Email: nvcanh.stc@tphcm.gov.vn

II./ Chức năng - Nhiệm vụ :

 - Tham mưu cho Giám đốc Sở trình Bộ Tài chính, Uỷ ban Nhân dân Thành phố những biện pháp để bình ổn giá cả thị trường, ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn.

- Giúp Giám đốc Sở, Uỷ ban Nhân dân Thành phố triển khai thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ, quyết định và các quy định của Nhà nước về giá.

- Tổ chức và chỉ đạo công tác thông tin giá cả thị trường để phục vụ sự điều hành của Uỷ ban Nhân dân Thành phố và Chính phủ; phối hợp với cơ quan thống kê tính chỉ số giá cả

- Thẩm định phương án giá tài nguyên, hàng hoá, dịch vụ thuộc Thành phố, định giá theo phân cấp trình Uỷ ban Nhân dân Thành phố quyết định và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện .

- Thẩm định giá mua, bán, cổ phần hoá chuyển nhượng, tài sản hàng hoá, thiết bị thuộc sở hữu Nhà nước, hoặc mua bán từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước

- Giúp Giám đốc Sở tham mưu Uỷ ban Nhân dân Thành phố về chính sách giá đền bù, tái định cư ; thẩm định phương án đền bù tái định cư và duyệt kinh phí phục vụ công tác đền bù tái định cư đối với các dự án đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước./.

 

 

 

 

 

Tìm kiếm