SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
4
3
0
2
2
5

 

 

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Từ 01/03/2023 đến 10/03/2023)

Đúng hạn Trễ hạn
Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ %
473 100% 0

 

Tìm kiếm