SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
9
3
8
2
6
4

 

 

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Từ 11/03/2023 đến 06/06/2023)

Đúng hạn Trễ hạn
Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ %
63 100% 0

 

Tìm kiếm