SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
2
6
0
5
3
6

 

 

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Từ 01/01/2022 đến 10/03/2022)

Đúng hạn Trễ hạn
Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ %
43 100% 0

 

Tìm kiếm