SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
4
4
8
8
9
2

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ
CỦA SỞ TÀI CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TẠI TPHCM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính.

STT
Tên Thủ tục hành chính
I. Lĩnh vực Quản lý giá
1. Thủ tục Đăng ký giá
II. Lĩnh vực Quản lý công sản
1. Thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
2. Thủ tục bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị
3. Thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị
4. Thủ tục xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố quản lý, để thanh toán dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới.
5. Thủ tục hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội (Ban hành kèm theo Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính).
III. Lĩnh vực Tin học và Thống kê tài chính
1. Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách


 B. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan khác (Sở Công thương, Sở Y tế).

STT
Tên Thủ tục hành chính
I. Lĩnh vực Quản lý giá
1. Thủ tục Đăng ký giá


C
. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận huyện.

STT
Tên Thủ tục hành chính
I. Lĩnh vực Công sản
1. Thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị
2. Thủ tục bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị
3. Thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị


 

Tỷ lệ Thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn 
trong tháng 1 năm 2021

 

100%

 

 


Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính được gửi hoặc liên hệ theo địa chỉ sau:
- Gửi qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: https://nguoidan.chinhphu.vn hoặc Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: https://doanhnghiep.chinhphu.vn
- Gửi đến Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố
- Địa chỉ: Số 86 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số điện thoại chuyên dùng: (028) 38.230.436
- Địa chỉ thư điện tử: thutuchanhchinh.ubnd@tphcm.gov.vn

 

 

Tìm kiếm