SỐ LƯỢT TRUY CẬP

9
1
6
6
5
2
0

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ TÀI CHÍNH
STT
Tên Thủ tục hành chính
I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1
2
4 Thủ tục Hoàn trả các khoản thu cho cá nhân, tổ chức (chi trả phần vắng đồng sở hữu, đồng thừa kế sở hữu tư nhân) (063395)
5 Thủ tục Điều chỉnh thu ngân sách nhà nước (063437)
6 Thủ tục Chuyển số dư tạm ứng và chuyển nguồn sang năm sau (063458)
8 Thủ tục thoái thu số nộp ngân sách nhà nước trong trường hợp không điều tiết về Trung ương (063151)
11 Thủ tục Hoàn trả các khoản đã nộp ngân sách nhà nước (063422)
12 Thủ tục Chi trả nợ dân (063488)
13 Thủ tục Thoái trả tiền sử dụng đất đối với trường hợp đã nộp hết tiền mua nhà thuộc sở hữu nhà nước, nay Nhà nước hỗ trợ cho người có công (063511)
14 Thủ tục Thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn NSNN (064721)
II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
16 Thủ tục Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất (062428)
17 Thủ tục Đăng ký tài sản Nhà nước đối với tài sản từ 500 triệu đồng trở lên (062005)
18 Thủ tục Điều chuyển tài sản khác (từ 500 triệu đồng trở lên) (062093)
19 Thủ tục Thu hồi tài sản là các tài sản khác (từ 500 triệu đồng trở lên) (063128)
20 Thủ tục Lập phương án xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc đối với tài sản có nguyên giá từ 100 triệu đồng trở lên không phải là nhà đất và phương tiện giao thông vận tải (063169)
21 Thủ tục Xác nhận viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước (064738)
22 Thủ tục Thu hồi tài sản là trụ sở làm việc, phương tiện đi lại (062373)
23 Thủ tục Xét duyệt quyết toán chi phí chống buôn lậu, chi phí xử lý hàng tịch thu (064429)
24 Thủ tục Đăng ký tài sản nhà nước đối với trụ sở làm việc và xe ô tô (064466)
25 Thủ tục Điều chuyên tài sản là trụ sở làm việc, phương tiện vận tải (064508)
26 Thủ tục Mua sắm tài sản là xe ô tô (064545)
27 Thủ tục Xử lý tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước (064678)
28 Thủ tục Lập phương án xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc đối với tài sản là nhà đất và phương tiện giao thông vận tải (064583)
29 Thủ tục Bán đấu giá tài sản (064601)
III. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ VỐN CỦA NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
30 Thủ tục Thẩm định giao tỷ suất lợi nhuận trên vốn Nhà nước cho công ty 100% vốn nhà nước (062302)
31 Thủ tục Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí (062316)
32 Thủ tục Cấp phát kinh phí trợ giá đàn giống gốc (062338)
33 Thủ tục Thẩm định mua, bán tài sản vượt quá thẩm quyền của doanh nghiệp theo Nghị định số 09/2009/NĐ-CP  ngày 05/02/2009 (062355)
34 Thủ tục Thẩm định phê duyệt tỷ lệ trích quỹ đầu tư phát triển, quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (062367)
35 Thủ tục Xếp loại doanh nghiệp (062416)
36 Thủ tục Kiểm tra quyết toán tài chính doanh nghiệp năm (062224)
37 Thủ tục Phê duyệt quyết toán hỗ trợ kinh phí giải quyết lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước (127230)
38 Thủ tục Thẩm định, trình phê duyệt, quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty Nhà nước (062402)
39 Thủ tục Hướng dẫn kế toán cho doanh nghiệp nhà nước (062425)
IV. LĨNH VỰC GIÁ
40 Thủ tục Thẩm tra chi phí dịch vụ, sản phẩm công ích (063101)
42 Thủ tục Kê khai giá (hàng hóa và dịch vụ) (064685)
43 Thủ tục Thẩm định dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư (127296)
44 Thủ tục Thẩm định đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (064445)
46 Thủ tục Phê duyệt hồ sơ phương án giá (do nhà nước quản lý định giá, quy định giá thuộc thẩm quyền) (064425)
47 Thủ tục Phê duyệt hồ sơ và thủ tục hiệp thương giá (064438)
48 Thủ tục Hồ sơ kê khai giá cước vận tải bằng ô tô (062353)
49 Thủ tục Thẩm định phương án giá (do Nhà nước quản lý định giá; quy định giá thuộc thẩm quyền) (062269)
50 Thủ tục Thẩm đinh, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (063147)
V. LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
51

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính được gửi hoặc liên hệ theo địa chỉ sau:

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Sở Tư Pháp:

    - Số 141 - 143 đường Pasteur, Phường 6, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

    - Số điện thoại chuyên dùng: (08) 38.230.436

   - Số fax: (08) 38.243.155

   - Địa chỉ thư điện tử: kstthc.stp@tphcm.gov.vn

Tìm kiếm