SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
8
3
9
3
4
0

 

 

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Từ 01/01/2022 đến 13/12/2022)

Đúng hạn Trễ hạn
Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ %
1.057 100% 0

 

Tìm kiếm