Dịch vụ công trực tuyến mức độ  4

Hệ thống Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với Ngân sách là hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được triển khai nhằm hỗ trợ các đơn vị/tổ chức có nhu cầu cấp mã số đơn vị có quan hệ với Ngân sách, thực hiện việc đăng ký và gửi hồ sơ trực tuyến đến Sở Tài Chính. Các dịch vụ được cung cấp bao gồm:

1. Đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước.

2. Đăng ký mã số ĐVQHNS cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách.

3. Đăng ký mã số ĐVQHNS cho dự án đầu tư tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

4. Đăng ký mã số dự án đầu tư ở giai đoạn thực hiện đầu tư

5. Đăng ký thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư

6. Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

Để được hướng dẫn, hỗ trợ trong quá trình đăng ký trực tuyến mã số ĐVQHNS. Vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

Phòng Tin học – Thống kê và Quản lý nợ chính quyền địa phương Sở Tài chính

Điện thoại: (028) 39304504 – 390

Email: thtk.stc@tphcm.gov.vn

 

Tìm kiếm