SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
9
0
5
6
9
3

PHÒNG TÀI CHÍNH HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Trưởng phòng:

Dương Thị Thùy Oanh

ĐT: 39.302.844

Email: dttoanh.stc@tphcm.gov.vn

Phó phòng:

Phạm Minh Hải

ĐT nội bộ: 344

Email: pmhai.stc@tphcm.gov.vn

  Lâm Mỹ Tiên   Email: lmtien.stc@tphcm.gov.vn
  Lê Thị Tuyết Hồng   Email: ltthong.stc@tphcm.gov.vn

I./ Quy chế làm việc của Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp

II./ Chức năng - Nhiệm vụ :  

1. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện các chế độ, chính sách theo tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

2. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán thu – chi ngân sách nhà nước hàng năm, Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm, Kế hoạch tài chính – ngân sách 05 năm. Tổng hợp, tham mưu Ban Giám đốc báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định dự toán thu – chi ngân sách nhà nước hàng năm, Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm, Kế hoạch tài chính – ngân sách 05 năm của các cơ quan, đơn vị;

3. Tham gia phối hợp với Phòng Quản lý ngân sách tổng hợp, lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách thành phố, phương án phân bổ ngân sách cấp thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định

4. Xây dựng định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng;

5. Thực hiện kiểm tra, thẩm tra dự toán ngân sách của các cơ quan, đơn vị cùng cấp thuộc chức năng, lĩnh vực quản lý của phòng;

6. Dự toán điều chỉnh ngân sách thành phố thuộc chức năng, lĩnh vực quản lý của phòng;

7. Xem xét, thẩm định trình Ban Giám đốc đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố quyết định bổ sung dự toán kinh phí (phát sinh trong năm) cho các cơ quan, đơn vị;

8. Lập thủ tục cấp phát hoặc tạm ứng kinh phí ngân sách một số trường hợp theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố;

9. Thẩm định (xét duyệt) theo quy định quyết toán thu – chi ngân sách nhà nước hàng năm của các cơ quan, đơn vị; Phối hợp thẩm tra quyết toán chi phí quản lý dự án của các Ban Quản lý dự án; Tổng hợp quyết toán ngân sách nhà nước năm khối hành chính sự nghiệp thành phố;

10. Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng ngân sách tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách thuộc chức năng, lĩnh vực quản lý của phòng. Đề xuất Ban Giám đốc yêu cầu Kho bạc nhà nước thành phố tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách, chế độ hay không chấp hành chế độ báo cáo theo quy định;

11. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về thực hiện chế độ báo cáo công khai tài chính, công khai tài sản nhà nước theo quy định;

12. Phối hợp thực hiện thủ tục ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành;

13. Nghiên cứu và tham mưu cho Ban Giám đốc trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định những chế độ, tiêu chuẩn, định mức ngoài quy định của Trung ương cho phù hợp với tình hình đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh;

14. Thông qua thực tế trong công tác quản lý, kịp thời tham mưu, đề xuất Ban Giám đốc xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị;

15. Nghiên cứu và tham gia góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, Thành phố có liên quan đến công tác quản lý tài chính hành chính sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý;

16. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước và cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;

17. Tham mưu Ban Giám đốc tham mưu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về tài chính đối với các hội và các tổ chức phi chính phủ có sử dụng ngân sách và thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật;

18. Hướng dẫn thực hiện các chính sách tài chính phục vụ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập sang hoạt động ngoài công lập, thành doanh nghiệp, cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập theo chức năng, lĩnh vực quản lý của phòng;

19. Phối hợp xây dựng Đề án thành lập và hoạt động của các quỹ (trừ các quỹ thuộc định chế tài chính công), báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố quyết định các vấn đề về phương thức điều hành, đối tượng đầu tư và cho vay; lãi suất; cấp vốn điều lệ; giải thể các quỹ theo quy định của pháp luật (theo sự phân công của Ban Giám đốc đối với việc tham gia quản lý các quỹ);

20. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của các quỹ (trừ các quỹ thuộc định chế tài chính công); kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ quản lý tài chính, báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ định kỳ theo chế độ quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố (theo sự phân công của Ban Giám đốc đối với việc tham gia quản lý các quỹ);

21. Phối hợp tham mưu chế độ thu phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật thuộc chức năng, lĩnh vực quản lý của phòng;

22. Tham mưu quản lý các nguồn tài chính phát sinh trong quá trình quản lý, khai thác, chuyển giao, xử lý tài sản nhà nước theo chức năng, lĩnh vực quản lý của phòng;

23. Nghiên cứu, có ý kiến và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện các kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của phòng;

24. Tổng hợp thực hiện chế độ báo cáo tài chính hành chính sự nghiệp theo quy định;

25. Phối hợp tham mưu tổ chức quản lý tiền bán tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của thành phố; tiền bán hoặc thuê, cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng thuộc thành phố quản lý; các nguồn tài chính phát sinh trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo chức năng, lĩnh vực quản lý của phòng;

26. Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực tài chính theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố theo chức năng, lĩnh vực quản lý của phòng;

27. Nghiên cứu giải quyết các công việc đột xuất phát sinh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phân công./.

 

 

 

 

 

Tìm kiếm