SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
8
4
4
7
9
0

PHÒNG TÀI CHÍNH HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Trưởng phòng:

Nguyễn Thanh Bình

ĐT: 39.302.844

Email: ntbinh.stc@tphcm.gov.vn

Phó phòng:

Phạm Minh Hải

ĐT nội bộ: 344

Email: pmhai.stc@tphcm.gov.vn

  Lâm Mỹ Tiên   Email: lmtien.stc@tphcm.gov.vn
  Bùi Quang Huy   Email: bqhuy.stc@tphcm.gov.vn

I./ Quy chế tổ chức và hoạt động

II./ Chức năng - Nhiệm vụ :  

- Cụ thể hoá, hướng dẫn các cơ quan đơn vị HCSN thành phố thực hiện thống nhất các chế độ, định mức chi tiêu tài chính của Nhà nước thuộc lĩnh vực HCSN.

- Hướng dẫn các cơ quan đơn vị HCSN-Thành Phố lập dự toán thu-chi ngân sách hàng năm.Tổng hợp dự toán ngân sách năm của khối HCSN-thành phố, Tiếp nhận đăng ký và tham mưu Giám đốc có ý kiến đề nghị điều chỉnh phân bổ dự toán năm theo mục lục ngân sách hiện hành (khi cần) đối với các cơ quan đơn vị dự toán cấp I sau khi có quyết định của UBND-thành phố giao chỉ tiêu ngân sách năm.

- Đảm bảo cấp phát kịp thời kinh phí hoạt động thường xuyên cho các cơ quan đơn vị trên cơ sở dự toán năm được duyệt, giải quyết và phục vụ các yêu cầu đột xuất phát sinh theo chỉ đạo điều hành của UBNDTP

- Thẩm định quyết toán thu – chi ngân sách năm đối với các cơ quan đơn vị HCSN-Thành phố, tổng hợp quyết toán ngân sách năm khối HCSN-Thành phố, thực hiện chế độ báo cáo tài chính HCSN theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

- Nghiên cứu, tham mưu Ban Giám đốc đề xuất UBNDTP vận dụng những chính sách - chế độ của Trung ương phù hợp đặc thù của Thành phố vào từng loại hình hoạt động của các đơn vị trong khối HCSN-TP.

- Tham gia, góp ý văn bản, dự thảo thông tư của Bộ Tài chính, của các ngành liên quan đến công tác tài chính khối HCSN-TP./.

 

 

 

 

 

Tìm kiếm