SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
8
2
3
8
9
7
Tin tức sự kiện 20 Tháng Sáu 2012 3:05:00 CH

Hướng dẫn phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước.

Ngày 22/5/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 81/2012/TT-BTC hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước.

- Theo đó, chủ thể phát hành trái phiếu chính quyền địa phương là ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Khi có nhu cầu huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để đầu tư vào các dự án phát triển kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi ngân sách địa phương hoặc các dự án có khả năng hoàn vốn tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải xây dựng đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt.
- Sau khi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đề án phát hành trái phiếu, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi hồ sơ đề nghị phát hành trái phiếu chính quyền địa phương cho Bộ Tài chính xem xét, có ý kiến trước khi tổ chức phát hành.
- Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương bao gồm các nội dung cơ bản sau:
            + Mục đích phát hành trái phiếu, các thông tin về các dự án dự kiến sử dụng nguồn vốn phát hành trái phiếu, tình hình và kế hoạch triển khai thực hiện các dự án này;
            + Cơ cấu nguồn vốn đầu tư của dự án và nhu cầu vốn từ phát hành trái phiếu;
            + Dự kiến khối lượng, kỳ hạn, lãi suất, phương thức và kế hoạch phát hành trái phiếu;
            + Phương án tài chính, đánh giá tính hiệu quả và khả năng hoàn vốn của dự án (đối với các dự án có khả năng hoàn vốn tại địa phương);
            + Phương án sử dụng nguồn vốn huy động từ trái phiếu, phương án bố trí nguồn vốn thanh toán lãi, gốc trái phiếu hàng năm và đến hạn;
            + Tổng hạn mức dư nợ tối đa được phép huy động của ngân sách địa phương tại thời điểm xây dựng đề án theo quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn;
            + Tình hình dư nợ của ngân sách địa phương trong 3 năm liền kề đến thời điểm xây dựng đề án và dự kiến dư nợ của ngân sách địa phương sau khi phát hành trái phiếu.
            Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/7/2012; thay thế các nội dung hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương quy định tại Thông tư số 21/2004/TT-BTC ngày 24/3/2004, Thông tư số 29/2004/TT-BTC ngày 06/4/2004 và Quyết định số 66/2004/QĐ-BTC ngày 11/8/2004 của Bộ Tài chính./.
NS

Số lượt người xem: 3188    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm