SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
8
8
6
9
6
9
Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm 12 Tháng Hai 2020 10:00:00 SA

12 tháng năm 2019

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Công văn số 9505/BTC-NSNN ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính về công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015.

Sở Tài chính công khai số liệu và báo cáo thuyết minh tình hình ước thực hiện thu - chi ngân sách thành phố 12 tháng năm 2019:

2. Công khai số liệu:

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định/văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Cân đối ngân sách địa phương 12 tháng năm 2019 2019 59/CK-NSNN 423/UBND-KT 08/02/2020 TH-2019-9T-B59-TT343-79.pdf
TH-2019-9T-B59-TT343-79.xls
2 Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 12 tháng năm 2019 2019 60/CK-NSNN 423/UBND-KT 08/02/2020 TH-2019-9T-B60-TT343-79.pdf
TH-2019-9T-B60-TT343-79.xls
3 Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 12 tháng năm 2019 2019 61/CK-NSNN 423/UBND-KT 08/02/2020 TH-2019-9T-B61-TT343-79.pdf
TH-2019-9T-B61-TT343-79.xls
4 Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện ngân sách thành phố Hồ Chí Minh 12 tháng năm 2019 2019       BCTM-2019-9T.pdf
BCTM-2019-9T.doc

Số lượt người xem: 1854    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm