SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
8
8
6
6
9
5
Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm 22 Tháng Giêng 2019 9:40:00 SA

12 tháng năm 2018

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Công văn số 9505/BTC-NSNN ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính về công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015.

Số lượt người xem: 2273    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm