SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
4
8
8
9
7
Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định 13 Tháng Giêng 2021 3:05:00 CH

Năm 2021

Ngày 31/12/2020, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 4856/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 và quyết toán ngân sách thành phố năm 2019.
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định/văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Cân đối ngân sách địa phương năm 2021 2021 46/CK-NSNN 4856/QĐ-UBND 31/12/2020 DT-2021-N-B46-TT343-79.PDF
DT-2021-N-B46-TT343-79.XLS
2 Cân đối nguồn thu chi dự toán ngân sách thành phố và ngân sách quận - huyện năm 2021 2021 47/CK-NSNN 4856/QĐ-UBND 31/12/2020 DT-2021-N-B47-TT343-79.PDF
DT-2021-N-B47-TT343-79.XLS
3 Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 2021 48/CK-NSNN 4856/QĐ-UBND 31/12/2020 DT-2021-N-B48-TT343-79.PDF
DT-2021-N-B48-TT343-79.XLS
4 Dự toán chi ngân sách địa phương, chi  ngân sách thành phố và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2021 2021 49/CK-NSNN 4856/QĐ-UBND 31/12/2020 DT-2021-N-B49-TT343-79.PDF
DT-2021-N-B49-TT343-79.XLS
5 Dự toán chi ngân sách thành phố theo lĩnh vực năm 2021 2021 50/CK-NSNN 4856/QĐ-UBND 31/12/2020 DT-2021-N-B50-TT343-79.PDF
DT-2021-N-B50-TT343-79.XLS
6 Dự toán chi ngân sách cấp thành phố cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021 2021 51/CK-NSNN 4856/QĐ-UBND 31/12/2020 DT-2021-N-B51-TT343-79.PDF
DT-2021-N-B51-TT343-79.XLS
7 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021 2021 53/CK-NSNN 4856/QĐ-UBND 31/12/2020 DT-2021-N-B53-TT343-79.PDF
DT-2021-N-B53-TT343-79.XLS
8 Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2020 2021 54/CK-NSNN 4856/QĐ-UBND 31/12/2020 DT-2021-N-B54-TT343-79.PDF
DT-2021-N-B54-TT343-79.XLS
9 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng quận, huyện năm 2021 2021 55/CK-NSNN 4856/QĐ-UBND 31/12/2020 DT-2021-N-B55-TT343-79.PDF
DT-2021-N-B55-TT343-79.XLS
10 Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp thành phố cho ngân sách từng quận, huyện năm 2021 2021 56/CK-NSNN 4856/QĐ-UBND 31/12/2020 DT-2021-N-B56-TT343-79.PDF
DT-2021-N-B56-TT343-79.XLS

Số lượt người xem: 2574    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm