SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
8
8
7
0
1
1
Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm 19 Tháng Năm 2024 7:21:45 CH
3 tháng đầu năm 2024  (14/04/2024)
Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước; Công văn số 9505/BTC-NSNN ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính về công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm