SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
5
5
3
0
6
2
Dự toán NSĐP trình HĐND 20 Tháng Hai 2019 4:45:49 SA
Năm 2019  (05/01/2019)
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách. Sở Tài chính công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 và báo cáo thuyết minh báo cáo dự toán ngân sách năm 2019 trình Hội đồng nhân dân thành phố như sau:

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm