SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
8
8
6
7
4
2
Triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
Sáng ngày 21/6/2017, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, QH đã biểu quyết thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) với 460 số ĐBQH tán thành, chiếm tỷ lệ 93,69% tổng số ĐBQH. Luật Quản lý sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.
Quy định mới về sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản
Ngày 29 tháng 03 năm 2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 58/2016/TT-BTC Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.
Uỷ ban nhân dân thành phố: Giao chỉ tiêu dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2016:
Ngày 10 tháng 12 năm 2015, Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2016.
Hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách năm 2016
Để triển khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2016 đạt kết quả cao nhất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; căn cứ Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2016, ngày 19 tháng 01 năm 2016, Liên Sở Tài chính - Cục Thuế - Kho bạc Nhà nước Thành phố đã có Công văn số 449/STC-CT-KBNN hướng dẫn các Sở ban ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân các quận – huyện một số nội dung về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2016./.
Thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2016
Ngày 28/11/2015, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2502/QĐ-BTC về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 trên cơ sở các Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.
Ủy ban nhân dân TP.HCM thông báo kết quả phát hành trái phiếu chính quyền địa phương TP.HCM đợt 2 năm 2015
Ngày 03/09/2015, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 4362/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương TP.HCM năm 2015.
Quy định mới về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.
Ngày 02/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.
Quy định mới về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.
Ngày 02/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.
Trình tự thủ tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra (theo Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015)
Trình tự, thủ tục theo dõi (Điều 22)
1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày công bố kết luận thanh tra, người được giao nhiệm vụ theo dõi có trách nhiệm mở hồ sơ theo dõi. Hồ sơ theo dõi phải tập hợp các thông tin liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh tra, gồm: Thông tin cơ bản về đối tượng theo dõi; nội dung trách nhiệm mà đối tượng theo dõi phải thực hiện; thống kê cụ thể và tổng hợp các yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý; nội dung, thời hạn được ghi trong yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý.
Thông báo về việc mời đăng ký tham gia làm tổ chức bảo lãnh chính hoặc thành viên tổ hợp bảo lãnh.
1. Thông tin về trái phiếu dự kiến phát hành: - Tên tổ chức phát hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền cho HFIC thực hiện toàn bộ nghiệp vụ tổ chức phát hành trái phiếu.
  Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thành phố Hồ Chí minh năm 2015.  (08/09)
  Bộ Tài chính yêu cầu tiếp tục tăng cường quản lý, bình ổn giá trên địa bàn  (19/08)
  Sở Tài chính: Hướng dẫn xác định nhu cầu nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương tăng thêm theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP  (10/08)
  Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương  (16/07)
  Bổ sung hành lang pháp lý chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần  (16/07)

Tìm kiếm