SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
8
5
4
4
5
4
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 286
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
64/2019/TT-BTC16/09/2019Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 314/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước.1
73/2019/NĐ-CP05/09/2019Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.1
5080/STC-HCSN15/08/2019Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 13/07/2019.1
5101/STC-HCSN15/08/2019Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 40/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính.1
5105/STC-HCSN15/08/2019Về việc triển khai và báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2019.1
46/2019/TT-BTC23/07/2019Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2019 và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 44/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 05 năm 2019 của Chính phủ.1
4389/STC-HCSN17/07/2019Về triển khai thực hiện Công văn số 6773/BTC-HCSN ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính1
06/2019/NQ-HĐND13/07/2019Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện sáng kiến trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.1
4329/STC-HCSN12/07/2019Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10 tháng 05 năm 2019 của Bộ Tài chính.1
4282/STC-HCSN12/07/2019Về việc triển khai thực hiện Công văn số 6657/BTC-HCSN ngày 11 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính1
4015/STC-NS03/07/2019Về việc triển khai Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính1
58/2019/NĐ-CP01/07/2019Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng1
3898/STC-HCSN28/06/2019Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 28/2019/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Bộ Tài chính.1
38/2019/TT-BTC28/06/2019Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-20251
40/2019/TT-BTC28/06/2019Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định và quản lý sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.1
6773/BTC-HCSN13/06/2019Về việc kiến nghị một số nội dung quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC1
6773/BTC-HCSN13/06/2019Về việc kiến nghị một số nội dung quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC1
6657/BTC-HCSN11/06/2019Về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án triển khai "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025".0
6657/BTC-HCSN11/06/2019Về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án triển khai "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Công đồng ASEAN 2025".1
31/2019/TT-BTC05/06/2019Hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế.1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối

Tìm kiếm