SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
7
5
1
6
0
4

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH
ĐANG ÁP DỤNG TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHÁC

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan tiếp nhận
1 Thủ tục đăng ký giá Quản lý Giá Sở Công Thương; Sở Y tế
2 Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất trong khu công nghệ cao Quản lý Công sản BQL Khu Công nghệ cao
3 Miễn giảm tiền thuê đất trong khu công nghệ cao Quản lý Công sản BQL Khu Công nghệ cao
4 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Quản lý Công sản UBND các huyện, Thành phố Thủ Đức
5 Mua quyển hóa đơn Quản lý Công sản UBND các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức
6 Mua hóa đơn lẻ Quản lý Công sản UBND các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức
7 Giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng Quản lý Công sản

- Sở Xây dựng: Đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung

Tìm kiếm