SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
0
6
3
2
7

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TIẾP NHẬN TẠI SỞ TÀI CHÍNH

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực

Nộp hồ sơ

Tại Sở Tài chính
(Trực tiếp hoặc qua bưu điện)
Trực tuyến
(Mức độ 4)
01 Đăng ký giá Quản lý giá X  
02 Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Quản lý công sản X  
03 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Tin học và thống kê tài chính  

Nộp hồ sơ

04 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư Quản lý công sản X  
05 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Quản lý công sản X  
06 Mua quyển hóa đơn Quản lý công sản X  
07 Mua hóa đơn lẻ Quản lý công sản X  
08 Tiếp nhận vào làm công chức Công chức X  
09 Tiếp công dân tại cấp tỉnh Tiếp công dân X  
10 Xử lý đơn tại cấp tỉnh Xử lý đơn X  
11 Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Giải quyết tố cáo X  
12 Giải quyết khiếu nại lần đầu Giải quyết khiếu nại X  
13 Giải quyết khiếu nại lần hai Giải quyết khiếu nại X  
14 Kê khai tài sản, thu nhập Phòng chống tham nhũng X  
15 Tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng X  
16 Thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng X  
17 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Trách nhiệm bồi thường nhà nước X  
18 Phục hồi danh dự Trách nhiệm bồi thường nhà nước X  

Tìm kiếm