SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
9
8
7
4
0
5

 Quay lại

 

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

 Mẫu số 14/CKTC-NSĐP

 

 

 

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2013

 

 

 

 

 

 Đơn vị tính: Triệu đồng

 

STT

Chỉ tiêu

 Quyết toán

 

TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

          54.928.964  

I

Chi đầu tư phát triển

          18.523.716  

1

Chi đầu tư XDCB

          18.299.481  

2

Chi đầu tư phát triển khác

               224.235  

II

Chi thường xuyên

          14.136.351  

 

Trong đó:

 

1

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

            1.958.103  

2

Chi sự nghiệp y tế, KHH GĐ

            2.411.869  

3

Chi SN nghiên cứu khoa học, bưu chính viễn thông

               205.253  

4

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

               228.853  

5

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

                 20.862  

6

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

               197.754  

7

Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội

               559.706  

8

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

            1.405.619  

9

Chi sự nghiệp kinh tế

            2.857.682  

10

Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể

            1.717.233  

III

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của NSTW

               966.677  

IV

Chi trả nợ gốc, lãi vay ĐT khoản 3 Điều 8 Luật NSNN

            1.098.944  

V

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

                 11.400  

VI

Chi chuyển nguồn

            4.389.538  

VII

Chi bổ sung ngân sách cấp dưới

            9.254.100  

VIII

Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN

            6.548.238  

 

Tìm kiếm