SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
9
8
7
4
0
8

 Quay lại

 

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

 Mẫu số 13/CKTC-NSĐP

 

 

 

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013

 

 

 

 

 

 Đơn vị tính: Triệu đồng

 

STT

Chỉ tiêu

 Quyết toán

 

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A+B)

                62.305.441  

A

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương

                53.943.460  

I

Chi đầu tư phát triển

                20.552.550  

 

Trong đó:  + Chi GD-ĐT và dạy nghề

                  1.842.612  

 

                  + Chi Khoa học và công nghệ

                      24.096  

II

Chi thường xuyên

                26.482.256  

 

Trong đó:  + Chi GD-ĐT và dạy nghề

                  7.532.591  

 

                  + Chi Khoa học và công nghệ, BCVT

                    205.253  

III

Chi trả nợ gốc, lãi vay ĐT khoản 3 Điều 8 LNSNN

                  1.098.944  

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

                      11.400  

V

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của NSTW

                    984.420  

VI

Chi chuyển nguồn (XSKT+ thường xuyên)

                  4.813.890  

B

Các khoản chi được quản lý qua NSNN

                  8.361.981  

 

Tìm kiếm