SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
9
8
7
4
1
1

  Quay lại

 

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

 Mẫu số 11/CKTC-NSĐP

 

 

 

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN
NĂM 2013

 

 

 Đơn vị tính: Triệu đồng

 

STT

Nội dung

Quyết toán

A

Ngân sách cấp tỉnh

 

I

Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh

66.899.084

1

Các khoản thu NS cấp tỉnh hưởng 100%

14.242.756

2

Các khoản thu NS cấp tỉnh hưởng theo tỉ lệ phần trăm (%)

19.702.245

3

Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN

3.000.000

4

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

 

5

Thu kết dư

9.977.923

6

Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước

9.505.138

7

Thu viện trợ không hoàn lại

774.959

8

Bổ sung từ ngân sách Trung ương

1.218.215

*

- Bổ sung cân đối

 

*

- Bổ sung có mục tiêu

1.218.215

9

Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách NN

8.475.062

10

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

2.786

II

Chi ngân sách cấp tỉnh

               54.928.964

1

Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung cho NSĐP cấp dưới trực tiếp)

45.674.864

2

Bổ sung cho NS huyện, quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh

9.254.100

 

- Bổ sung cân đối

7.642.735

 

- Bổ sung có mục tiêu

1.611.365

3

Nộp hoàn trả ngân sách cấp trên

 

B

Ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

I

Nguồn thu ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

19.115.764

1

Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%

2.156.035

2

Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)

3.319.710

3

Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN

 

4

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

 

5

Thu kết dư

1.903.360

6

Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước

662.769

7

Thu viện trợ không hoàn lại

6.047

8

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

                 9.254.100

*

- Bổ sung cân đối

7.642.735

*

- Bổ sung có mục tiêu

1.611.365

9

Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách NN

1.813.743

II

Chi ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (không kể chi chuyển giao  giữa ngân sách quận huyện)

               16.633.363


 

 

Tìm kiếm