SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
9
8
7
4
1
2

 Quay lại

 

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

 Mẫu số 10/CKTC-NSĐP

 

 

 

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013

 

 

 

 

 

 Đơn vị tính: Triệu đồng

 

STT

Nội dung

 Quyết toán 

A

Tổng thu NSNN trên địa bàn

              237.467.754

1

Thu nội địa

              118.659.687

2

Thu từ dầu thô

                31.117.212

3

Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu

                76.621.044

4

Thu viện trợ không hoàn lại

                     781.006

5

Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách

                10.288.805

B

Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp

                76.757.962

1

Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp

                39.420.746

*

Các khoản thu NSĐP hưởng 100%

               16.398.791

*

Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ %

               23.021.955

2

Bổ sung từ NSTW

                  1.218.215

*

Bổ sung cân đối

 

*

Bổ sung có mục tiêu

                 1.218.215

 

Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước

                    851.464

3

Thu chuyển nguồn NS năm trước

                10.167.907

4

Thu huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN

                  3.000.000

5

Thu kết dư

                11.881.283

6

Thu viện trợ không hoàn lại

                     781.006

7

Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách

                10.288.805

III

Chi ngân sách địa phương

                62.305.441

1

Chi đầu tư phát triển (kể cả chuyển nguồn tạm ứng vốn đầu tư)

                20.552.550

2

Chi thường xuyên

                26.482.256

3

Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN

                  1.098.944

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

                       11.400

5

Dự phòng

 

6

Chi CTMTQG và nhiệm vụ khác

                     984.420

7

Chi chuyển nguồn NS năm sau (nguồn XSKT + nguồn TX)

                  4.813.890

8

Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách

                  8.361.981

 

Tìm kiếm