SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
6
6
6
3
8
0
Năm 2020
Ngày 28/12/2019, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 5457/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 và quyết toán ngân sách thành phố năm 2018.
Năm 2019
Ngày 28/12/2018, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 6093/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 và quyết toán ngân sách thành phố năm 2017.
Năm 2018
Ngày 30/12/2017, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 6779/QĐ-UBND vê việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 và quyết toán ngân sách thành phố năm 2016.

Tìm kiếm