SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
0
6
3
8
7
Năm 2024
Ngày 25/01/2024, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 305/QĐ-UBND vê việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách Thành phố năm 2022 và dự toán ngân sách Thành phố năm 2024.
Năm 2023
Ngày 07/01/2023, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 56/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách Thành phố năm 2021 và dự toán ngân sách Thành phố năm 2023.
Năm 2022
Ngày 31/12/2021, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 4470/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách thành phố năm 2020 và dự toán ngân sách thành phố năm 2022.
Năm 2021
Ngày 31/12/2020, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 4856/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 và quyết toán ngân sách thành phố năm 2019.
Năm 2020
Ngày 28/12/2019, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 5457/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 và quyết toán ngân sách thành phố năm 2018.
Năm 2019
Ngày 28/12/2018, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 6093/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 và quyết toán ngân sách thành phố năm 2017.
Năm 2018
Ngày 30/12/2017, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 6779/QĐ-UBND vê việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 và quyết toán ngân sách thành phố năm 2016.

Tìm kiếm