SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
4
8
9
3
6
Dự toán NSĐP trình HĐND 05 Tháng Giêng 2019 9:55:00 SA

Năm 2019

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách. Sở Tài chính công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 và báo cáo thuyết minh báo cáo dự toán ngân sách năm 2019 trình Hội đồng nhân dân thành phố như sau:

1. Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 trình Hội đồng nhân dân thành phố:

    1.1 Cân đối ngân sách địa phương năm 2019 - Biểu số 33/CK-NSNN

    1.2 Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách thành phố và ngân sách huyện năm 2019 - Biểu số 34/CK-NSNN

    1.3 Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 - Biểu số 35/CK-NSNN

    1.4 Dự toán chi ngân sách địa phương, ngân sách thành phố và ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2019 - Biểu số 36/CK-NSNN

    1.5 Dự toán chi ngân sách thành phố theo lĩnh vực năm 2019 - Biểu số 37/CK-NSNN

    1.6 Dự toán chi ngân sách thành phố cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019 - Biểu số 38/CK-NSNN

    1.7 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách thành phố cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019 - Biểu số 40/CK-NSNN

    1.8 Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu cho ngân sách cấp huyện năm 2019 - Biều số 41/CK-NSNN

    1.9 Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới năm 2019- Biểu số 42/CK-NSNN

    1.10 Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách từ ngân sách thành phố cho ngân sách từng quận - huyện năm 2019 - Biểu số 43/CK-NSNN

 2. Báo cáo thuyết minh báo cáo dự toán ngân sách năm 2019 trình Hội đồng nhân dân thành phố.


Số lượt người xem: 2839    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm