SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
4
8
9
0
3
Báo cáo Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 14 Tháng Ba 2017 4:15:00 CH

Quý I năm 2017 (Từ ngày 16/11/2016 đến 20/02/2017)

Trong kỳ tại Sở Tài chính phát sinh 06 lượt tiếp công dân (04 vụ việc). Số đơn tiếp nhận trong kỳ là 21 đơn, trong đó: 02 đơn khiếu nại, 03 đơn tố cáo, 16 đơn khác (đơn phản ánh, kiến nghị,…) . So với cùng kỳ năm 2016: khiếu nại giảm 07 đơn, tố cáo tăng 03 đơn, phản ánh kiến nghị giảm 01 đơn.
Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở: 0 đơn.
Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở: 21 đơn. Đã xử lý 21 đơn, cụ thể như sau:
- Hướng dẫn gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết: 02 đơn.
- Chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết: 04 đơn.
- Lưu đơn: 09 đơn (Do đơn không có địa chỉ, chữ ký của người viết đơn; đơn gửi nhiều nơi, trong đó đã gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết).
- Trả đơn: 01đơn.
- Chuyển các phòng ban thuộc Sở để biết theo dõi, phối hợp trong việc xử lý, xem xét, giải quyết: 05 đơn (Do đơn có nội dung liên quan đến chức năng của các phòng, ban).

 


Số lượt người xem: 1118    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm