SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
1
7
7
7
8
0
Tin tức sự kiện 11 Tháng Sáu 2024 10:25:00 SA

Quy định về mẫu Thẻ thanh tra và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra

Thông tư số 05/2024/TT-TTCP có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2024, bao gồm 04 Chương và 15 điều, cụ thể:

              Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về mẫu Thẻ thanh tra và việc cấp, quản lý,sử dụng Thẻ thanh tra của cơ quan thanh tra và Thanh tra viên.

Thông tư này áp dụng đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi chung là Bộ), cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), cơ quan thanh tra và Thanh tra viên.

 Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi chung là Bộ), cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), cơ quan thanh tra và Thanh tra viên.

Điều 3. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Cấp mới, cấp đổi, cấp lại, thu hồi Thẻ thanh tra không đúng đối tượng, trái quy định của pháp luật.

2. Sử dụng Thẻ thanh tra sai mục đích hoặc lợi dụng việc sử dụng Thẻ thanh tra để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Điều 4. Mẫu Thẻ thanh tra

Điều 5. Mã số Thẻ thanh tra

Điều 6. Con dấu nổi trên Thẻ thanh tra

Điều 7. Điều kiện, hình thức, thời hạn cấp Thẻ thanh tra

Điều 8. Cấp mới, cấp đổi Thẻ thanh tra

Điều 9. Cấp lại Thẻ thanh tra

Điều 10. Sử dụng Thẻ thanh tra

1. Thanh tra viên sử dụng Thẻ thanh tra khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra.

2. Thời hạn sử dụng Thẻ thanh tra là 05 năm kể từ ngày cấp.

Điều 11. Thu hồi Thẻ thanh tra

Điều 12. Quản lý Thẻ thanh tra

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Điều 14. Quy định chuyển tiếp

Thẻ thanh tra được cấp cho Thanh tra viên theo quy định của Thông tư số 01/2012/TT-TTCP ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thanh tra Chính phủ quy định mẫu và việc quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra mà có thời hạn sử dụng đến năm 2025 thì Thanh tra viên được tiếp tục sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Sau thời hạn nêu trên, các cơ quan thanh tra có trách nhiệm thu hồi, cắt góc thẻ và gửi danh sách về Thanh tra Chính phủ trước ngày 15 tháng 01 năm 2025.

Điều 15. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm triển khai, thực hiện các quy định về Thẻ thanh tra đối với Thanh tra viên thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có các vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phản ánh kịp thời về Thanh tra Chính phủ để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.


Số lượt người xem: 134    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm