SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
6
6
8
9
9
8
Tin trong ngành 15 Tháng Năm 2019 4:35:00 CH

Nâng cao năng lực cán bộ, công chức Thanh tra Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh

Thanh tra là một khâu không thể thiếu trong chu trình quản lý nhà nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, là một nhân tố quan trọng bảo đảm thực hiện thành công các chính sách, mục tiêu kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước. Thông qua hoạt động thanh tra, phát hiện những sơ hở trong công tác quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các biện pháp khắc phục, góp phần đổi mới và hoàn thiện cơ chế, chính sách. Hoạt động thanh tra còn góp phần to lớn đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; làm lành mạnh hóa các hoạt động kinh tế, các quan hệ kinh tế - xã hội; bảo vệ lợi ích của Nhà nước; quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Cán bộ công chức Thanh tra Sở  Tài chính

Đối với công tác xây dựng đội ngũ công chức Thanh tra Sở Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh đến nay đã có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức, quan điểm tư tưởng, lý luận, năng lực trình độ, . . . từng bước đáp ứng yêu cầu đặt ra trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Tổng số công chức Thanh tra Sở Tài Chính đến nay là 34 công chức, về trình độ chuyên môn08 thạc sĩ, 26 cử nhân,; về trình độ lý luận chính trị 05 cao cấp, 29 trung cấp,.

Đội ngũ công chức hiện đang công tác ngày càng được trẻ hoá, đã được đào tạo kiến thức cơ bản, được Ban lãnh đạo quan tâm tạo điều kiện trang bị kiến thức chuyên môn nghiệp vụ; mỗi công chức nhận thức được việc thường xuyên tu dưỡng rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức ngành; không ngừng tự học hỏi, thử thách thực tiễn để nâng cao bản lĩnh, năng lực, kinh nghiệm nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, một số công chức tuổi đời, tuổi nghề còn non trẻ dù được trang bị đủ kiến thức chuyên môn nhưng lại thiếu kinh nghiệm thực tiễn và khả năng ứng xử trong lĩnh vực thanh tra; chất lượng đội ngũ công chức thanh tra chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ. . .
Từ thực tiễn nêu trên, nhằm để nâng cao năng lực của công chức Thanh tra Sở Tài chính trong tình tình mới, Thanh tra Sở đã đề ra một số giải pháp:
Thứ nhất, kiện toàn tổ chức, bộ máy: Kiện toàn nhân sự Thanh tra phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra theo hướng chuyên nghiệp, bản lĩnh và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ phát triển mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước. Tiếp tục quán triệt, chấp hành, thực hiện nghiêm việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của pháp luật.
Thứ hai, tiếp tục tăng cường rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức của công chức thanh tra, mỗi công chức thanh tra phải thật sự gương mẫu, hiểu Luật, chấp hành nghiêm pháp luật và hướng dẫn mọi người thực hiện đúng Luật. Tiếp tục tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên đề về học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cơ quan gắn với chuẩn mực đạo đức ngành nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức cơ quan rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc.
Thứ ba, quan tâm tạo điều kiện cho công chức tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ thanh tra và lý luận chính trị;đổi mới phương thức bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ chuyên môn: Ngoài việc cử công chức tham gia các lớp học theo kế hoạch, định kỳ Thanh tra Sở tổ chức sinh hoạt, hội thảo các chuyên đề nhằm nâng cao kiến thức thanh tra đối với những công chức mới vào ngành như: lĩnh vực tài chính – ngân sách, xây dựng cơ bản, thanh tra kiểm tra giá, . . Đồng thời, phân công các công chức trẻ có năng lực phụ trách một số vai trò trong đoàn thanh tra để tạo điều kiện tiếp cận thực tiễn, bổ sung kinh nghiệm và phát huy khả năng.
Giải pháp khác: quan tâm đề xuất chăm lo hỗ trợ động viên, khen thưởng khi công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần công chức, tổ chức các phong trào đoàn thể, giao lưu tập thể, . . . tạo mối gắn kết trong tập thể cơ quan, có như vậy mới tạo động lực cho mỗi công chức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ./.
TTr

Số lượt người xem: 1402    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm