SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
2
8
8
3
9
1
Tin tức sự kiện 05 Tháng Sáu 2020 3:20:00 CH

Nâng cao chất lượng trong hoạt động tiếp công dân

Tiếp công dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của Sở Tài chính, là biện pháp thiết thực tăng cường mối liên hệ, củng cố lòng tin của nhân dân. Để đảm bảo thực hiện quyền làm chủ của công dân, quyền con người, hoạt động tiếp công dân có ý nghĩa và vai trò quan trọng trong công tác quản lý nhà nước nói chung và quản lý hành chính nói riêng.
Tập thể Thanh tra Sở Tài chính

 

Theo khoản 1 Điều 2 Luật Tiếp Công dân năm 2013: “Tiếp công dân là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân quy định tại Điều 4 của Luật này đón tiếp để lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; giải thích, hướng dẫn cho công dân về việc thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật.
Do đó, Sở Tài chính chú trọng thực hiện việc tiếp công dân đúng quy định của Luật Tiếp công dân; Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Thông tư 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân.Cụ thể Sở Tài chính đã xây dựng một số văn bản làm cơ sở pháp lý thực hiện công tác tiếp công dân:
- Quyết định số 7414/QĐ-STC ngày 18/8/2014 của Sở Tài chính ban hành Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại Sở Tài chính;
- Quyết định số 7681/QĐ-STC ngày 12/12/2019 về việc kiện toàn Tổ tiếp công dân Sở Tài chính;
- Quyết định số 9030/QĐ-STC-TTr ngày 12/9/2013 về ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Tiếp công dân trực thuộc Thanh tra Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 8320/QĐ-STC ngày 12/9/2013 về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân Sở Tài chính.
Tổ chức công tác tiếp công dân:
- Phân công công chức làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết  khiếu nại, tố cáo hàng năm được kiện toàn, được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
- Địa điểm tiếp công dân của Sở Tài chính được bố trí các trang thiết bị làm việc phục vụ việc tiếp công dân theo quy định, đảm bảo thuận tiện cho cá nhân, tổ chức đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo.
- Về xây dựng lịch tiếp công dân:Định kỳ hàng quý Thanh tra Sở tham mưu xây dựng lịch tiếp công dân của Ban Giám đốc theo quy định của Luật Tiếp công dân. Ngoài ra, hàng tháng xây dựng lịch tiếp của Trưởng các phòng chuyên môn và Chi cục Tài chính doanh nghiệp theo Công văn số 4361/UBND-NCPC ngày 13/8/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Lịch tiếp công dân của Tổ Tiếp công dân và bộ phận phối hợp.
- Việc niêm yết lịch tiếp công dân được công khai tại trụ sở Sở Tài chính và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở.
- Việc bố trí công chức tiếp công dân:Tổ Tiếp công dân bố trí công chức thường xuyên trực tiếp công dân theo lịch phân công, chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan trong trường hợp cần thiết.Thông qua các buổi tiếp công dân, công chức tiếp công dân kết hợp việc giải thích, tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho người dân để người dân thực hiện đúng quyền khiếu nại, quyền tố cáo, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Trong những năm qua, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở Tài chính quan tâm, kịp thời chỉ đạo các cấp ủy và các phòng chuyên môn, Chi cục Tài chính doanh nghiệp tăng cường pháp chế, trật tự kỷ cương, tham mưu các văn bản thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên; thường xuyên chỉ đạo, quán triệt và nhắc nhở công chức thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định, đúng quy trình không để người dân bức xúc dẫn đến khiếu nại đông người, vượt cấp; phân công trách nhiệm cụ thể các phòng chuyên môn trong việc phối hợp tiếp công dân để công tác tiếp dân đạt hiệu quả, tránh để phát sinh thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.
Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:
Để công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo đạt hiệu quả cao, Sở Tài chính tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cụ thể:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho công chức thực hiện tiếp công dân.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài chính không để phát sinh điểm nóng, hạn chế khiếu kiện đông người, vượt cấp; thực hiện minh bạch trong hoạt động của cơ quan theo quy định góp phần giảm đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.
Thường xuyên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo./.

TTR


Số lượt người xem: 2774    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm