SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
8
1
3
0
0
0
Tin tức sự kiện 04 Tháng Tư 2019 2:45:00 CH

Sở Tài chính hoàn thành việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy

Triển khai thực hiện Quyết định số 3287/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 198-KH/TU ngày 25/06/2018 của Thành uỷ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

 

Sở Tài chính đã tập trung rà soát và xây dựng Phương án sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài chính theo Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của Uỷ ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính thành phố. Sau thời gian thảo luận, đánh giá, lấy ý kiến công khai về phương án sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, Giám đốc Sở Tài chính đã ban hành các quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở Tài chính. Theo đó, kể từ ngày 01/03/2019, Sở Tài chính không có phòng Quản lý Ngân sách quận huyện – phường xã thị trấn. Các nhiệm vụ của phòng Quản lý ngân sách quận huyện – phường xã thị trấn được chuyển giao cho các phòng chuyên môn khác. Cơ cấu tổ chức mới của Sở Tài chính gồm có:
1.     Văn phòng Sở
2.     Thanh tra Sở
3.     Phòng Quản lý Ngân sách
4.     Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp
5.     Phòng Tài chính đầu tư
6.     Phòng Quản lý giá
7.     Phòng Quản lý công sản
8.     Phòng Tin học – Thống kê và Quản lý nợ chính quyền địa phương
9.     Chi cục Tài chính doanh nghiệp.

Số lượt người xem: 1774    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm