SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
1
7
7
7
0
6
Hoạt động Đảng và các Đoàn thể 04 Tháng Sáu 2024 3:25:00 CH

Đại hội đoàn viên các chi đoàn bộ phận trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tài chính Thành phố nhiệm kỳ 2024 - 2027

Trên cơ sở được chấp thuận của Đảng ủy Sở, từ ngày 27/05/2024 đến ngày 29/05/2024, tại hội trường Sở Tài chính Thành phố, các Chi đoàn bộ phận trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tài chính Thành phố đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp Chi đoàn nhiệm kỳ 2024 - 2027.

              + Ngày 27/5/2024: Đại hội Chi đoàn Thanh tra Sở, Đại hội chi đoàn Đầu tư –Văn phòng;

+ Ngày 28/5/2024: Đại hội Chi đoàn Quản lý Giá, Đại hội chi đoàn Chi cục Tài chính doanh nghiệp;

+ Ngày 29/5/2024: Đại hội Chi đoàn Ngân sách, Đại hội chi đoàn Hành chính sự nghiệp – Công sản.

Văn kiện Đại hội của các chi đoàn đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội gồm Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 2024, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2024 – 2027, bản kiểm điểm ban chấp hành nhiệm kỳ 2022 – 2024, dự thảo Nghị quyết Đại hội đặc biệt chú trọng công tác Đoàn gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, tạo điều kiện để đoàn viên, cán bộ đoàn phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Đại hội đoàn viên các chi đoàn trân trọng nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các đồng chi cấp ủy Chi bộ các phòng chuyên môn, Thanh tra Sở, Văn phòng Sở và Chi cục Tài chính doanh nghiệp. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo và góp ý của Cấp ủy Chi bộ và BCH Đoàn Sở Tài chính, các chi đoàn đã nghiêm túc tiếp thu và quyết tâm khắc phục những mặt còn tồn tại, đoàn kết phấn đấu, phát huy hơn nữa để hoạt động của các Chi đoàn ngày càng hiệu quả, xứng tầm nhiệm vụ; là đội dự bị tin cậy, nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cho Đảng.

Như vậy, Đại hội các chi đoàn bộ phận đã tổ chức đảm bảo theo Điều lệ Đoàn và các văn bản hướng dẫn của Thành Đoàn, Đoàn Khối. Căn cứ đề án nhân sự, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành của các chi đoàn bộ phận nhiệm kì 2024 – 2027 như sau:

Chi đoàn bộ phận

Số lượng nhân sự
BCH

Nhân sự BCH

1. Thanh tra Sở

2

1. Nguyễn Ngọc Khánh Vân (1991-33 tuổi) – Bí thư

2. Nguyễn Anh Khoa (1994-30 tuổi) – Phó Bí thư

2. Quản lý Giá

2

1. Khổng Minh Đạt (1990-34 tuổi) – Bí thư

2. Huỳnh Như (1995-29 tuổi) – Phó Bí thư

3. Chi cục Tài chính doanh nghiệp

3

1. Nguyễn Thành Phát (1991-33 tuổi) – Bí thư

2. Nguyễn Trần Khánh (1993-31 tuổi) – Phó Bí thư

3. Lê Dương Thuận Thảo (1999-25 tuổi) – Ủy viên

4. Ngân sách

2

1. Trần Anh Khoa (1993-31 tuổi) – Bí thư

2. Trần Thanh Nhựt (1997-27 tuổi) – Phó Bí thư

5. Hành chính Sự nghiệp - Công sản (Chi đoàn ghép)

3

1. Phan Thị Thu Hiền (1991-33 tuổi) – Bí thư

2. Võ Phương Diễm (1991-33 tuổi) – Phó Bí thư

3. Nguyễn Mỹ Phương (1993) – Ủy viên

6. Đầu tư - Văn phòng (Chi đoàn ghép)

3

1. Nguyễn Khánh (1991-33 tuổi) – Bí thư

2. Trần Thị Lam Kiều (1991-33 tuổi) – Phó Bí thư

3. Huỳnh Thị Tuyết Hằng (1996-28 tuổi) – Ủy viên

Một số hình ảnh:

Chi đoàn Ngân sách
Chi đoàn Thanh tra
Chi đoàn Quản lý Giá
Chi đoàn Hành chính sự nghiệp – Công sản
Chi đoàn Chi cục
Tài chính doanh nghiệp

Chi đoàn Đầu tư – Văn phòng

 


Số lượt người xem: 1280    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm