SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
5
6
1
5
1
Tin tức sự kiện 17 Tháng Tám 2017 8:30:00 SA

UBND TPHCM: Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Ngày 27 tháng 7 năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Theo đó, dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 bao gồm toàn bộ các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn, bám sát Nghị quyết 51/NQ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2017của Chính phủ. Dự toán nguồn thu từ nhà, đất trên địa bàn năm 2018 trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất; Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013; Nguồn thu từ tiền sử dụng đất được lập bố trí chi đầu tư phát triển theo quy định. Xây dựng dự toán nguồn thu từ xổ số kiến thiết năm 2018 trong dự toán thu cân đối ngân sách địa phương; nguồn thu này được sử dụng toàn bộ cho chi đầu tư phát triển, trong đó ưu tiên bố trí cho chi đầu tư lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế…

Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2018 được xây dựng trên cơ sở triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, sắp xếp các nhiệm vụ chi ưu tiên theo mức độ quan trọng, cấp thiết. Chi đầu tư phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 phải phục vụ mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và giai đoạn 5 năm 2016 – 2020 của thành phố; đảm bảo thực hiện theo lộ trình 7 Chương trình đột phá đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X thông qua; phù hợp với Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 và khả năng cân đối của ngân sách thành phố.

Dự toán chi thường xuyên được xây dựng trên cơ sở các chế độ, chính sách và định mức chi thường xuyên đã được ban hành, chi tiết từng lĩnh vực chi theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015, phải bảo đảm triệt để tiết kiệm, gắn với việc tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy hành chính giai đoạn 2016 – 2020 theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị…

Tập trung nghiên cứu các quy định liên quan việc lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2018 - 2020 theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015, Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017, Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ, Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07 tháng 7 năm 2017, Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính để thực hiện công tác xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm của thành phố. Trong đó, sử dụng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 trình cấp có thẩm quyền để xác định trần chi ngân sách, chi tiêu cơ sở, chi tiêu mới cho năm 2018 và 02 năm tiếp theo.

Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2017 theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm và các văn bản pháp luật có liên quan…

 


Số lượt người xem: 937    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm