SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
0
6
1
8
1

 >> Danh mục Thủ tục hành chính tiếp nhận tại Sở Tài chính


Thủ tục xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố quản lý, để thanh toán dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ có văn bản báo cáo về nhu cầu, sự cần thiết thực hiện Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới và sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ để thanh toán; gửi:

+ Cơ quan chủ quản thuộc địa phương (Sở, ngành chủ quản, cơ quan cấp trên thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố) đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp;

+ Người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp do Nhà nưc nắm giữ 100% vốn điều lệ (sau đây gọi là người đại diện chủ sở hữu trực tiếp) đối với doanh nghiệp nhà nước.

- Bước 2: Cơ quan chủ quản, người đại diện chủ sở hữu trực tiếp xem xét, có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Tài chính đề nghị thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới bằng Hợp đồng BT và thanh toán Hp đồng BT bằng quỹ đất của cơ s nhà, đất tại vị trí cũ.

Hồ sơ gửi đến Sở Tài chính (địa chỉ: số 142 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh), vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ), theo một trong các phương thức sau:

+ Nộp trực tiếp;

+ Gửi qua đường bưu điện.

- Bước 3: Trong thi gian 20 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của cơ quan chủ quản, người đại diện chủ sở hữu trực tiếp; căn cứ quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt và có ý kiến bằng văn bản gửi cơ quan chủ quản (đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp) hoặc ngưi đại diện chủ sở hữu trực tiếp (đối vi doanh nghiệp nhà nước).

2. Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp;

- Gửi qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ đề nghị được sử dụng quỹ đất tại cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ đ thanh toán Hp đồng BT (bản chính);

 + Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản, người đại diện chủ sở hữu trực tiếp (bản chính);

+ Hồ sơ pháp lý về nhà, đất của cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ (bản sao);

+ Các hồ sơ liên quan khác (bản sao).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thi hạn giải quyết: 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ.

5. Đối tưng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản ý kiến.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nhận văn bản có ý kiến của Thành phố tại cơ quan chủ quản (đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp) hoặc người đại diện chủ sở hữu trực tiếp (đối với doanh nghiệp nhà nước).

8. Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không.

9. Phí, lệ phí: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao, có hiệu lực thi hành ngày 25 tháng 8 năm 2015;

- Thông tư số 183/2015/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng - Chuyển giao quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2016.

             12. Tải biểu mẫu: không ./.

 

Tìm kiếm