SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
5
5
2
6
8
1
Thủ tục hành chính 10 Tháng Mười 2006 10:55:00 CH

Quyết định số 1406/QĐ-VPCP ngày 10/10/2006 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP - Về việc ban hành Chương trình và Kế hoạch hành động thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của CPCP

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
___________
Số: 1406  /QĐ-VPCP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________
         Hà Nội, ngày  10  tháng 10  năm 2006

 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Chương trình và Kế hoạch hành động thực hiện
 Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Văn phòng Chính phủ
_______________
 
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005; Luật Thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 18/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 của Chính  phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 30/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng;
Căn cứ Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ;
Thực hiện Công điện số 1186/CĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X).
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục Trưởng Cục Quản trị -Tài vụ,
QUYẾT ĐỊNH :
           
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Văn phòng Chính phủ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông Vụ trưởng, Cục trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc và mọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 
Nơi nhận:
- TTg, các PTTg (để báo cáo);
- Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng;
- Thanh tra Chính phủ;
- BTCN, các PCN;
- Các Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg;
- Website Chính phủ;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCCB (5b). TD.
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 
 
 
 
(Đã ký)
 
 
 
 
Đoàn Mạnh Giao

 

Số lượt người xem: 1171    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm