SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
4
4
9
2
2
8
A. DANH MỤC TTHC THUỘC SỞ TÀI CHÍNH 06 Tháng Bảy 2017 11:35:00 SA

IV. Lĩnh vực Tin học và Thống kê tài chính

1. Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.
a/ Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Đơn vị sử dụng ngân sách chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ cho Sở Tài Chính (địa chỉ: số 142 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh), vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ), theo một trong các phương thức sau:
+ Nộp trực tiếp tại Sở Tài chính;
+ Gửi qua đường bưu điện;
+ Nộp hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến.
- Bước 2: Sở Tài chính kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ:
* Trường hợp nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện:
+ Nếu hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS đầy đủ, hợp lệ thì lập Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS theo mẫu số 09-MSNS-BTC (Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC) gửi người nộp hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ hợp lệ nhưng không đầy đủ, Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ và đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ;
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, Sở Tài chính trả lại hồ sơ và hướng dẫn đơn vị hoàn chỉnh để nộp lại hồ sơ.
* Trường hợp nộp hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến:
 Sở Tài chính tiếp nhận, kiểm tra các thông tin trong hồ sơ trực tuyến và thông báo tình trạng tiếp nhận, đồng thời thông báo qua địa chỉ thư điện tử và số điện thoại di động của người đại diện đơn vị đăng ký mã số.
+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ và thông báo đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, đơn vị không bổ sung đầy đủ hồ sơ thì hồ sơ đăng ký mã số trực tuyến của đơn vị không còn hiệu lực.
+ Trường hợp hồ sơ đăng ký trực tuyến không hợp lệ, Sở Tài chính từ chối tiếp nhận hồ sơ và thông báo lý do trả lại hồ sơ cho đơn vị qua Dịch vụ công trực tuyến.
- Bước 3: Tiến hành cấp mã số
* Trường hợp nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện:
+ Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Tài chính cấp mã số ĐVQHNS và gửi thông báo cấp Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử cho đơn vị.
+ Thời gian cấp lại Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử khi các chỉ tiêu thông tin đăng ký mã số ĐVQHNS thay đổi làm thay đổi các chỉ tiêu trong Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử đã được cấp:
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký mã số đầy đủ, hợp lệ, Sở Tài chính xem xét, giải quyết cấp lại Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử.
+ Thời gian cấp lại Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử khi đăng ký thông tin chuyển giai đoạn đầu tư:
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký mã số đầy đủ, hợp lệ, Sở Tài chính xem xét, giải quyết cấp lại Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử hoặc cập nhật trong Phần mềm cấp mã số ĐVQHNS.
* Trường hợp nộp hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến:
Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến đầy đủ, hợp lệ, Sở Tài chính tiến hành cấp/cấp lại Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử cho đơn vị.
- Bước 4: Nhận kết quả
* Trường hợp nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện:
Đơn vị căn cứ ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận hồ sơ đến nhận Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS tại Sở Tài chính.
* Trường hợp nộp hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến:
+ Đơn vị sử dụng ngân sách đăng nhập vào Phần mềm cấp mã số ĐVQHNS để nhận kết quả cấp Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử;
+ Trường hợp đơn vị không có hệ thống mạng để đăng nhập vào Phần mềm cấp mã số ĐVQHNS, Sở Tài chính có trách nhiệm hỗ trợ in Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử để gửi đơn vị tại nơi tiếp nhận hồ sơ.
b/ Cách thức thực hiện:
- Nộp trực tiếp tại Sở Tài chính;
- Gửi qua đường bưu điện;
- Nộp hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến.
c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, gồm:
+ Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách theo mẫu số 01-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC;
+ Bản sao hợp lệ văn bản thành lập đơn vị;
+ Bảng thống kê đơn vị đề nghị cấp mã số ĐVQHNS (dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị dự toán) theo mẫu số 07-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC được xác nhận thông tin bởi cơ quan chủ quản hoặc bản sao hợp lệ văn bản thành lập đơn vị.
* Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách, gồm:
+ Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách theo mẫu số 01-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC;
+ Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
  - Văn bản thành lập đơn vị;
  - Các văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ, kinh phí cho đơn vị.
* Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho dự án đầu tư tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư, gồm:
+ Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư theo mẫu số 02-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC;
+ Bản sao hợp lệ Quyết định hoặc Văn bản thông báo của cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
* Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các dự án đầu tư tại giai đoạn thực hiện dự án, gồm:
+ Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn thực hiện dự án theo mẫu số 03-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC;
+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau đây:
  - Quyết định đầu tư dự án;
  - Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật;
  - Các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có).

* Hồ sơ đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách:

 Trường hợp đơn vị có quan hệ với ngân sách nếu có thay đổi các chỉ tiêu đăng ký mã số ĐVQHNS như tên đơn vị, tên dự án, tên chủ đầu tư, địa chỉ đơn vị, địa chỉ chủ đầu tư, tên cơ quan chủ quản cấp trên thì đơn vị gửi Thông báo đến Sở Tài chính nơi đã cấp mã số ĐVQHNS.
Nội dung Thông báo thực hiện theo Mẫu số 06-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC.
* Hồ sơ đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư, gồm:
+ Thông báo chuyển giai đoạn dự án đầu tư theo mẫu số 04-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC;
+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau đây:
  • Quyết định đầu tư dự án;
  • Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật;
  • Các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d/ Thời hạn giải quyết:
- Trường hợp nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Trường hợp nộp hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
đ/ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
1. Các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội.
2. Các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được ngân sách Nhà nước hỗ trợ theo nhiệm vụ Nhà nước giao.
3. Các đơn vị sự nghiệp công lập.
4. Các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách.
e/ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.
g/ Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng  nhận mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách điện tử.
h/ Tên mẫu đơn,  mẫu tờ khai:
i/ Phí, lệ phí: Không.
k/ Yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l/ Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17  tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016./.


 

 Tải mẫu đơn, mẫu tờ khai Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
1. Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách theo mẫu số 01-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC.
2. Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư theo mẫu số 02-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC.
3. Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn thực hiện dự án theo mẫu số 03-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC.
4. Thông báo chuyển giai đoạn dự án đầu tư theo mẫu số 04-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC.
5. Thông báo thay đổi thông tin mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách theo Mẫu số 06-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC.
6. Bảng thống kê đơn vị đề nghị cấp mã số ĐVQHNS (dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị dự toán) theo mẫu số 07-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC được xác nhận thông tin bởi cơ quan chủ quản hoặc bản sao hợp lệ văn bản thành lập đơn vị.
 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 789    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm