SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
9
8
4
1
0
4
7 Chương trình đột phá 24 Tháng Giêng 2018 2:00:00 CH

Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

UBND TP đã yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận-huyện xây dựng kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 tại cơ quan, địa phương, đơn vị.

 

Theo đó, về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, TP sẽ tiếp tục thực hiện Đề án “Xác định Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”; Đề án “Xác định Chỉ số đánh giá, xếp hạng công tác CCHC các sở-ngành, UBND các quận-huyện trên địa bàn TP”; phấn đấu đứng trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu về chỉ số này; triển khai hiệu quả công tác khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn TP...
Về cải cách thể chế, TP nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của TP; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND TP ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị ban hành theo thẩm quyền.
 Về cải cách thủ tục hành chính, TP tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc ban hành TTHC mới theo quy định, rà soát, đơn giản hóa TTHC không còn phù hợp, công khai, minh bạch các TTHC, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế-xã hội của TP; đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông hiện đại; mở rộng thực hiện thủ tục kết hợp, thủ tục liên thông điện tử trong nội bộ cơ quan, giữa các cơ quan trong thành phố, giữa các cơ quan của TP với cơ quan ngành dọc; đẩy mạnh thí điểm tiếp nhận một số TTHC và đẩy mạnh thực hiện trả kết quả theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức thông qua hệ thống bưu điện trên địa bàn TP; tiếp tục công khai kết quả xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên cổng thông tin điện tử TP và trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị bị phản ánh.
 Về cải cách tổ chức bộ máy, TP triển khai thực hiện hiệu quả nội dung về “cơ chế ủy quyền” theo yêu cầu của Nghị quyết Hội nghị Thành ủy lần thứ 15 khóa X và Nghị quyết HĐND TP kỳ họp thứ 6 khóa IX và Kế hoạch của UBND TP về triển khai Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội; hoàn tất việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn theo quy định mới; hoàn tất phê duyệt đề án vị trí việc làm của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.
 Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, TP thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của TP năm 2018; thực  hiện nghiêm Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP.
 Về cải cách tài chính công, TP sẽ tăng cường kiểm soát đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả sử dụng tài sản, kinh phí từ ngân sách nhà nước; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 Về hiện đại hóa nền hành chính, TP phấn đấu đưa 80% thủ tục hành chính vào cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4; hoàn tất kết nối hệ thống Một cửa liên thông của các sở, ngành, quận, huyện với hệ thống Một cửa điện tử TP; tiếp tục đầu tư xây dựng mới, sửa chữa trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị, ưu tiên cho cấp xã.
(Theo HCM CityWeb)

Số lượt người xem: 2487    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm