Thực hiện công văn số 2281/UBND-KSTT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tuyên truyền, khai thác, sử dụng các chức năng của Cổng dịch vụ công thành phố. Sở Tài chính giới thiệu hướng dẫn nộp hồ sơ dịch vụ công Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ https://dvc.hochiminhcity.gov.vn

 

Đăng ký tài khoản công dân điện tử Sử dụng dịch vụ công Tra cứu hồ sơ
   
Tìm kiếm