SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
9
0
5
3
8
6
Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm 24 Tháng Mười 2018 10:00:00 SA

9 tháng đầu năm 2018

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Công văn số 9505/BTC-NSNN ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính về công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015.

Số lượt người xem: 2154    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm