SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
1
7
8
2
2
3
Kiểm tra - Thanh tra - Xử lý 24 Tháng Mười Hai 2021 4:15:00 CH

Kết quả thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2021 tại Sở Tài chính

Thực hiện quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP; Thông tư 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ Tư Pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

 

Đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về giá của Thanh tra Sở Tài chính

 

Ngày 02/12/2021, Sở Tài chính có Báo cáo số 7118/BC-STC-TTra  về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021, nội dung có nêu:

I. Công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

Trong năm 2021, Sở Tài chính tiếp tục tập trung triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đạt kết quả tốt.

Sở Tài chính đã xử lý kịp thời, đảm bảo đúng quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán theo quy định tại Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập;  trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí theo quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn và Nghị định số 49/2016/NĐ-CP 27/5/2016 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP.   

Các đối tượng bị xử phạt đều là tổ chức đã tự nguyện thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đúng thời hạn và mức phạt. Không có trường hợp khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc xử lý vi phạm hành chính, cụ thể:

1. Về lĩnh vực giá, phí, lệ phí:

Căn cứ Quyết định 8158/QĐ-STC-TTra ngày 18/12/2020 của Giám đốc Sở về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2021, Thanh tra Sở Tài chính đã ban hành 17 Quyết định về kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về giá đối với 17 doanh nghiệp (căn cứ theo danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí minh tại Thông báo số 260/TB-UBND ngày 20/11/2019 của Ủy ban nhân Thành phố, Thông báo số 233/TB-UBND ngày 02/12/2020 của Ủy ban nhân Thành phố và theo đề xuất của Phòng quản lý giá - Sở Tài chính phụ trách tiếp nhận hồ sơ kê khai giá). Qua thanh, kiểm tra 17 doanh nghiệp, Thanh tra Sở đã lập Biên bản xử phạt VPHC và ban hành 02 Quyết định XPVPHC về giá đối với 02 doanh nghiệp có hành vi vi phạm trong việc chấp hành pháp luật về kê khai giá.

Đa số các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá là: Không kê khai giá hàng hóa, dịch vụ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định; tăng giá bán hàng hóa, dịch vụ cao hơn mức giá đã kê khai.

2. Về lĩnh vực kế toán:

Sở Tài chính phối hợp với Cục Thuế thành phố trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán. Theo đó, căn cứ hành vi vi phạm đã được xác định cụ thể trong biên bản vi phạm hành chính do Cục Thuế thành phố lập, Sở Tài chính (Thanh tra Sở) lập thủ tục ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 41/2018/NĐ-CP  ngày 13/3/2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Đa số các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kế toán gồm: Bảo quản tài liệu kế toán không an toàn, để hư hỏng, mất mát tài liệu trong thời hạn lưu trữ, các đơn vị vi phạm đều tự nguyện khai báo với cơ quan thuế.

II. Tình hình xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 4071/STP-THPL ngày 04/11/2021 thời gian lấy số liệu báo cáo từ ngày 15/12/2020 đến 30/11/2021, dự ước đến ngày 14/12/2020, cụ thể:

1. Trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí:

- Số vụ vi phạm: 02 vụ, giảm 13 vụ so với cùng kỳ năm 2020 (cùng kỳ năm 2020 là 15 vụ).

- Số đối tượng bị xử phạt: 02 (là tổ chức). 

- Số quyết định XPVPHC: 02, tăng giảm 13 quyết định so với cùng kỳ năm 2020 (cùng kỳ năm 2020 là 15 quyết định).

 - Tình hình thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính:

+ Số quyết định đã thi hành: 02

+ Số tiền phạt thu được: 86.388.840 đồng. giảm 75.501.160 đồng so với cùng kỳ năm 2020 (cùng kỳ năm 2020 là 161.890.000 đồng). Số tiền phạt đã nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

+ Số tiền thu từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu: 0 đồng

+ Quyết định bị cưỡng chế thi hành: không.

+ Quyết định bị khiếu nại, khởi kiện: không.

2. Trong lĩnh vực kế toán

- Số vụ vi phạm: 01 vụ, giảm 07 vụ so với cùng kỳ năm 2020 (cùng kỳ năm 2020 là 08 vụ).

- Số đối tượng bị xử phạt: 01 (là tổ chức), 

- Số quyết định XPVPHC: 01, giảm 04 quyết định so với cùng kỳ năm 2020 (cùng kỳ năm 2020 là 05 quyết định).

- Tình hình thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính:

+ Số quyết định đã thi hành: 01

+ Số tiền phạt thu được: 23.000.000 đồng, giảm 52.000.000 đồng so với cùng kỳ năm 2020 (cùng kỳ năm 2020 là 75.000.000 đồng). Số tiền phạt đã nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

+ Số tiền thu từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu: 0 đồng

+ Quyết định bị cưỡng chế thi hành: không.

+ Quyết định bị khiếu nại, khởi kiện: không./.

 

 


Số lượt người xem: 3164    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm