SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
1
7
8
1
4
9
Bán đấu giá TS 05 Tháng Giêng 2019 8:55:00 SA

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên gói thầu: Thuê Doanh nghiệp Thẩm định giá tài sản theo yêu cầu định giá tài sản số 52/C46-P10 ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an.

 

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ
TÀI SẢN THƯỜNG XUYÊN
TRONG TỐ TỤNG
HÌNH SỰ CẤP THÀNH PHỐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

- Tên Bên mời thầu: Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố.

- Tên gói thầu: Thuê Doanh nghiệp Thẩm định giá tài sản theo yêu cầu định giá tài sản số 52/C46-P10 ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (do Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an chi trả).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ: từ 08 giờ 00 phút ngày 08 tháng 01 năm 2019.

- Địa chỉ nhận HSĐX: Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh - Số 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh (phòng số 011).

- HSĐX sẽ được mở công khai lúc 16 giờ 30 ngày 08 tháng 01 năm 2019 tại Sở Tài Chính TP. Hồ Chí Minh - Số 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh (Phòng số 011).

Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX và tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

>> Đính kèm tệp tin: Thông báo mời thầu.pdf


Số lượt người xem: 2169    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm