SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
1
7
7
8
9
7
Tin tức sự kiện 06 Tháng Ba 2023 10:30:00 SA

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2023 và thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023)

Hưởng ứng kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2023 số 07/KH-TTTP ngày 09/02/202 của Thanh tra Thành phố; ngày 21/02/2023, Thanh tra Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-TTra về phát động phong trào thi đua năm 2023, thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023), các phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và triển khai thực hiện trong toàn thể công chức Thanh tra Sở Tài chính.

 Thực hiện phong trào thi đua năm 2023 với khẩu hiệu “Kỷ cương, hiệu quả” và gắn với chủ đề năm 2023 của Thành phố Hồ Chí Minh là “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”. Nội dung thực hiện như sau:

1. Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm công chức Thanh tra:

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng như: Luật Thi đua Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 2100/CT-TTCP ngày 02/12/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ về phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021 – 2025).

- Tuyên truyền, giáo dục trong công chức Thanh tra về ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử. Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước và về sự quan tâm giúp đỡ của doanh nghiệp, tổ chức xã hội, các cấp, các ngành đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với đất nước.

- Phát huy năng lực, sự đoàn kết, sáng tạo của công chức Thanh tra gắn với việc triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của Sở Tài chính. Định kỳ đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của công chức cùng với kết quả công tác để kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và làm căn cứ, cơ sở để phân loại, bình xét thi đua khen thưởng. Kịp thời phát hiện, biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến, đề xuất khen thưởng nhằm động viên, khích lệ, tạo động lực cho công chức Thanh tra.

2. Thi đua đổi mới hình thức, phương pháp hoạt động thanh tra; áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thanh tra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành thanh tra trên các lĩnh vực hoạt động:

2.1. Công tác thanh tra, kiểm tra:

Phấn đấu triển khai thực hiện hoàn thành 100% các đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định 8811/QĐ-STC-TTra ngày 15/12/2022 của Sở Tài chính về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023, kết thúc và ban hành kết luận đúng thời gian quy định, nội dung thanh tra đảm bảo chất lượng, đúng trọng tâm, trọng điểm. Hoạt động thanh, kiểm tra hướng vào việc phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật.

Triển khai thực hiện nghiêm Luật Thanh tra năm 2022, Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra và các văn bản pháp luật có liên quan. Tiếp tục chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Phấn đấu theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các quyết định thu hồi tiền nộp ngân sách nhà nước đạt tỷ lệ trên 85% đối với các kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật.

2.2. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn, tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo:

Tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các Thông tư của Thanh tra Chính phủ (Thông tư số 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân, Thông tư số 05/2021/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu đảm bảo hiệu quả, có chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp thực hiện hiệu quả quyền khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, không để xảy ra phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Tham mưu xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, kiến nghị theo quy định của pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%. Phối hợp tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.

2.3. Công tác phòng, chống tham nhũng:

Tiếp tục quán triệt, phổ biến đến công chức Thanh tra nội dung Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và các văn bản pháp luật có liên quan.

Kịp thời tham mưu Ban Giám đốc Sở triển khai các chương trình, kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 và triển khai thực hiện tại cơ quan Sở Tài chính.

3. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình, công trình và đa dạng hóa các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025):

- Phối hợp thực hiện phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng theo Kế hoạch của Sở (đóng góp tạo Quỹ phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, tổ chức thăm hỏi,…).

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, xử lý đơn và các nhiệm vụ khác được Ban Giám đốc Sở giao.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công chức Thanh tra đăng ký và thực hiện nghiêm túc việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nội dung học tập và làm theo gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn và sinh hoạt hàng ngày.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương và Thành phố phát động.

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra; Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.

4. Thanh tra Sở Tài chính đã thực hiện đăng ký nội dung thi đua và các hình thức khen thưởng năm 2023 theo Kế hoạch của Thanh tra Thành phố.

Trên đây là nội dung phát động phong trào thi đua năm 2023, thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023), các phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Thanh tra Sở Tài chính tổ chức thực hiện và thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả, mức độ thực hiện, góp phần hoàn thành có chất lượng mục tiêu, nhiệm vụ đề ra./.


Số lượt người xem: 4356    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm