SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
1
7
7
5
7
1
Tin tức sự kiện 26 Tháng Bảy 2023 2:35:00 CH

Tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý; UBND Thành phố đã ban hành Công văn số 3360/UBND-KT ngày 14/7/2023 triển khai các chỉ đạo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Thành phố để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý. Trong đó có một số nội dung chính sau:

- Giao Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận huyện: (i) phổ biến Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc; (ii) tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 31/8/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công; (iii) tập trung đẩy mạnh việc tổ chức phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy định chi tiết việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan: (i) Khẩn trương hoàn thành việc rà soát, phân loại, giao quản lý tài sản, kế toán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, giao thông, nước sạch thuộc phạm vi quản lý của Thành phố để thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng theo quy định; (ii) Thực hiện việc đăng nhập, chuẩn hóa dữ liệu tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, giao thông, nước sạch thuộc phạm vi quản lý của Thành phố; báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng theo quy định; (iii) Kiểm tra việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

- Đối với tài sản kết cấu hạ tầng đã được quy định tại pháp luật chuyên ngành nhưng chưa đầy đủ và đồng bộ với quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công (gồm: Tài sản kết cấu hạ tầng thương mại là chợ; tài sản kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp; tài sản kết cấu hạ tầng khu đô thị; tài sản kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và khu kinh tế; tài sản kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao; tài sản kết cấu hạ tầng khu công nghệ thông tin tập trung; tài sản kết cấu hạ tầng phòng chống thiên tai là đê điều, hệ thống trực canh quản lý đa thiên tai, đa mục tiêu): Giao các Sở ngành, các Ban quản lý quản lý chuyên ngành chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến đề xuất Chính phủ hoặc góp ý theo thẩm quyền các văn bản sửa đổi, bổ sung quy định về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng liên quan để hoàn thiện các chính sách nêu trên.

- Đối với tài sản kết cấu hạ tầng còn lại: Giao Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch (các hạ tầng thuộc thiết chế văn hóa, thể thao, điểm du lịch, khu du lịch, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, làng văn hóa,…) và Sở Xây dựng (các hạ tầng kỹ thuật thuộc không gian xây dựng ngầm đô thị, công trình hạ tầng kỹ thuật chung,…) chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện xác định loại tài sản, danh mục tài sản kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi quản lý của Thành phố trên cơ sở công bố danh mục tài sản của các Bộ quản lý chuyên ngành và tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định (sau khi có ý kiến của Hội đồng nhân dân Thành phố) công bố danh mục tài sản kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành./.

>> Đính kèm: Công văn số 3360/UBND-KT.pdf


Số lượt người xem: 6185    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm