SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
8
1
2
6
1
5
Tin tức sự kiện 09 Tháng Năm 2019 2:45:00 CH

Hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sổ

Ngày 11/04/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 21/2019/TT-BTC hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sổ. Theo đó:

 

- Hướng dẫn trình tự, thủ tục bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá theo phương thức dựng sổ; gắn chào bán cổ phần lần đầu theo phương thức dựng sổ với đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phần đã phân phối của các đối tượng thực hiện cổ phần hoá theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách n hiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần (sau đây gọi là Nghị định số 126/2017/NĐ-CP);
- Trình tự, thủ tục chuyển nhượng vốn nhà nước, vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước tại công ty cổ phần theo phương thức dựng sổ của các đối tượng theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp (sau đây gọi là Nghị định số 91/2015/NĐ-CP).
- Đối tượng mua cổ phần phát hành lần đầu theo phương thức dựng sổ của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá, bao gồm:
+ Nhà đầu tư chiến lược theo tiêu chí do Ban chỉ đạo cổ phần hoá báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt trong phương án cổ phần hoá;
+ Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
+ Nhà đầu tư trong nước theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP;
+ Nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP.
+ Những đối tượng không được mua cổ phần phát hành lần đầu: Các tổ chức, cá nhân không được mua cổ phần phát hành lần đầu theo phương thức dựng sổ của doanh nghiệp cổ phần hoá theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP.
+ Đối với nhà đầu tư là tổ chức: Ban chỉ đạo cổ phần hoá, doanh nghiệp cổ phần hoá mời tối thiểu 30 nhà đầu tư, thời gian gửi giấy mời tối thiểu 10 ngày trước ngày tổ chức giới thiệu về việc bán cổ phần.
Ngoài ra nhà đầu tư phải đặt cọc khi cổ phần với số tiền bằng 10% hoặc 20% giá trị cổ phần đăng ký mua. Nhà đầu tư công chúng phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua theo giá mở sổ. Đối với nhà đầu tư chiến lược, số tiền đặt cọc, ký quỹ phải bằng 20% giá trị cổ phần đăng ký mua, tính theo giá khởi điểm trong phương án cổ phần hoá đã được phê duyệt…
Thông tư có hiệu lực từ ngày 03/06/2019./.

Số lượt người xem: 1834    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm