SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
8
4
4
7
7
1
Tin tức sự kiện 30 Tháng Ba 2018 2:30:00 CH

Bộ Tài chính: Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn NSNN năm 2018

Ngày 14/03/2018, Bộ Tài chính ban hành công văn số 2850/BTC-QLCS về việc hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn NSNN năm 2018.


Theo đó, việc mua sắm xe ô tô được quy định như sau:

- Đối với xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án không thuộc quy định tại điểm b, điểm c khoản này: Từ ngày 01/01/2018, trong khi chờ Chính phủ ban hành Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (thay thế Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ) và Nghị định quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công tại đơn vị lực lương vũ trang nhân dân thì các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án không thực hiện mua sắm xe ô tô theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành trước ngày 01/01/2018 (Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Quyết định số 54/2007/QĐ-TTg ngày 19/4/2007 về việc quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước thuộc Bộ Ngoại giao, Quyết định số 40/2014/QĐ-TTg ngày 15/7/2014 về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng).
- Đối với xe ô tô phục vụ công tác của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài: Đề nghị Bộ Ngoại giao, các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện rà soát, sắp xếp số xe ô tô hiện có theo quy định tại Nghị định số 166/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Trường hợp còn thiếu xe so với tiêu chuẩn, định mức, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, cơ quan, người có thẩm quyền theo phân cấp của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mua xe ô tô trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 được giao và nguồn kinh phí được phép sử dụng theo quy định của pháp luật.
- Việc mua sắm xe ô tô đối với dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi, vốn vay thương mại, viện trợ không hoàn lại trong khi chờ Chính phủ ban hành các Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô nêu tại điểm a khoản này: Không sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, vốn vay thương mại để mua sắm xe ô tô; Đối với dự án viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, trường hợp Hiệp định đã được ký kết hoặc văn kiện dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt có quy định cụ thể về chủng loại, số lượng, mức giá mua xe ô tô thì việc mua xe ô tô phục vụ hoạt động của dự án thực hiện theo quy định của Hiệp định đã được ký kết hoặc văn kiện dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc mua sắm xe ô tô từ nguồn vốn đối ứng (thuộc nguồn vốn chi đầu tư) của dự án sử dụng vốn vay nước ngoài thực hiện theo điểm a khoản này.
Ngoài ra, theo quy định tại điểm 1.3, 1.4 khoản I mục II Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 việc mua sắm tài sản công khác, trong đó việc mua sắm tài sản công được thực hiện trong các trường hợp quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; đảm bảo mua sắm theo tiêu chuẩn, định mức đã được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành theo quy định, kế hoạch và dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị phổ biến tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ…
Đối với việc mua sắm tập trung năm 2018: Không thực hiện mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với tài sản (trừ thuốc). Việc mua sắm tập trung cấp Bộ, cơ quan trung ương, cấp tỉnh và trách nhiệm kiểm soát chi, hồ sơ kiểm soát chi mua sắm tập trung thực hiện theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. Đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi danh mục mua sắm tập trung tới Kho bạc Nhà nước để thực hiện việc kiểm soát chi mua sắm tài sản theo đúng quy định…

 


Số lượt người xem: 856    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm