SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
9
8
3
8
9
4
7 Chương trình đột phá 21 Tháng Tám 2017 2:05:00 CH

Tăng cường công tác tổ chức khảo sát sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

UBND TPHCM đã giao các sở, ban, ngành, UBND quận-huyện tăng cường quản lý, kiểm tra công tác triển khai thực hiện Hệ thống đánh giá hài lòng của tổ chức và người dân đối với dịch vụ công tại cơ quan, đơn vị; tiếp tục đôn đốc thực hiện và ban hành kế hoạch tuyên truyền, giới thiệu, vận động, hướng dẫn tổ chức, người dân tham gia đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công và đánh giá thái độ, tác phong, chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức thông qua Hệ thống.
Từ nay đến cuối năm 2017, mỗi cơ quan, đơn vị phải đảm bảo ít nhất có 40% số hồ sơ được tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, hoặc qua dịch vụ công trực tuyến phải có sự tham gia đánh giá của tổ chức, người dân trên Hệ thống. Mức độ hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính đạt mức trên 80%.  

Ngoài hình thức đánh giá hài lòng trên Hệ thống đánh giá hài lòng của tổ chức và người dân đối với dịch vụ công tại cơ quan, đơn vị của thành phố triển khai, khuyến khích các cơ quan, đơn vị tùy theo nhu cầu và điều kiện thực tế, có thể triển khai công tác đánh giá hài lòng thông qua các hình thức khác nhưng phải đảm bảo thống nhất, tương đồng các nội dung tiêu chí đánh giá đã được quy định trong Hệ thống.

UBND Thành phố yêu cầu mở rộng phạm vi triển khai Hệ thống đánh giá hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với dịch vụ công đến các đơn vị trực thuộc có giải quyết thủ tục hành chính và UBND phường - xã, thị trấn; bố trí thiết bị đánh giá hài lòng ở vị trí thích hợp, triển khai bảng biểu, tài liệu hướng dẫn nhằm thu hút, tạo sự thuận lợi cho tổ chức, người dân tham gia đánh giá hài lòng; chủ động phối hợp với các đoàn thể tổ chức thành lập nhóm, tổ để vận động và trực tiếp hướng dẫn cho tổ chức, người dân sử dụng hiệu quả tiện ích đánh giá hài lòng được triển khai.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ kết quả đánh giá và các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, người dân về chất lượng dịch vụ hành chính công, để đề ra các giải pháp khắc phục kịp thời, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước; chủ động tổng hợp, báo cáo kết quả tình hình triển khai và những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông để kịp thời xử lý.

Sở Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác truyền thông để người dân và doanh nghiệp tham gia đánh giá khảo sát; rà soát, triển khai kết nối hệ thống một cửa điện tử tại các đơn vị với Cổng thông tin một cửa điện tử của thành phố; triển khai Hệ thống đánh giá hài lòng đến Cục Thuế thành phố, Công an thành phố, Văn phòng đăng ký đất đai thành phố và các chi nhánh ở các quận - huyện, Bảo hiểm xã hội thành phố và Bảo hiểm xã hội quận - huyện.

Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính thành phố) giúp UBND Thành phố theo dõi, quản lý công tác đánh giá khảo sát đánh giá sự hài lòng của tổ chức và người dân đối với dịch vụ hành chính công; tham mưu UBND Thành phố tăng cường kiểm tra công tác đánh giá khảo sát đánh giá sự hài lòng của tổ chức và người dân đối với dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phố.

(Theo HCM CityWeb)

 

 


Số lượt người xem: 1422    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm